دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ایران اسعدی، ۱۳۹۷

تاثیر اموزش هوشمند بر سبک های یادگیری و نگرش نسبت به خلاقیت در دانش اموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر سبزوار

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هوشمند بر سبک‌های یادگیری و نگرش نسبت به خلّاقیت در دانش-آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی در شهر سبزوار بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش یک تحقیق کمی از نوع علّی مقایسه¬ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش¬آموزان دختر پایه چهارم دوره ابتدایی شهر سبزوار در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 2100 نفر می¬باشد؛ که 300 نفر (150 نفر از مدارس هوشمند و 150 نفر از مدارس غیر هوشمند) بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی خوشه¬ای ناهمگون انتخاب شدند. آزمودنی¬ها به پرسشنامه¬ی سبک یادگیری کلب و پرسشنامه نگرش نسبت به خلّاقیت شیفر پاسخ دادند؛ برای تجزیه و تحلیل دادهها، از روش¬های آمارتوصیفی و آمار استنباطی t مستقل استفاده شد. یافته¬های پژوهش نشان دادند که آموزش هوشمند بر سبک¬های یادگیری همگرا، واگرا، جذب¬کننده و انطباق¬یابنده تأثیری ندارد؛ همچنین آموزش هوشمند بر خلّاقیت دانش¬آموزان تأثیر داشته و باعث افزایش خلّاقیت آن¬ها شده است.

کلیدواژه‌ها: آموزش هوشمند، سبک‌های یادگیری (همگرا، واگرا، جذب‌کننده، انطباق‌یابنده)، نگرش نسبت به خلّا

M.A. Thesis:

Effect of Hntellingent Training on learning Styles and Attiude toward Cerativity in Elementary fourth grade students (girls)in sabzevar

The purpose of this study was to investigate Effect of Intelligent Training on Learning Styles and Attitude toward Creativity in Elementary fourth grade students (girls) in Sabzevar. The current research is applied in terms of the purpose and is comparative in terms of the method of a quantitative study of causal type.The statistical population of this study includes all female students in the elementary school of Sabzevar in the academic year 97-96 in 2100 students; 300 of them (150 from intelligent schools and 150 from non-intelligent schools) according to the table. Morgan and randomly clustered heterogeneous method. The subjects responded to Kolbe's learning style questionnaire and Schiffer's attitude towards attitude towards questionnaire. For statistical analysis, descriptive statistics and independent t-test were used. The findings of the research showed that intelligent education does not affect convergent, divergent, absorbent and adaptive learning styles, as well as intelligent education has influenced the creativity of students and increased their creativity.

Keywords: Intelligent Training, Learning Styles (Convergent, Divergent, Absorbent, Adaptive), A