دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مژگان کیخسروی، ۱۳۹۸

بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی با اضطراب سلامت و افسردگی در مهندسان سازمان نظام مهندسی شهرستان سبزوار

تحقیق حاضر با هدف پیش بینی اضطراب سلامت و افسردگی بر اساس کمال گرایی مثبت و منفی در مهندسان سازمان نظام مهندسی شهرستان سبزوار انجام شد.این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از حیث روش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مهندسان سازمان نظام مهندسی شهرستان سبزوار به تعداد 100 نفر بودند و روش نمونه گیری به صورت کل شماری انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری شوت، اوون، اسلاد و دیوئی (1995)، پرسشنامه اضطراب سلامت سالکوسکی و همکاران (2002) و پرسشنامه‌ی افسردگی بک ویرایش دوم(2006) بود. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کمال گرایی مثبت و منفی با اضطراب سلامت و افسردگی رابطه معنادار وجود دارد. نتیجه آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که کمال گرایی مثبت و منفی می تواند افسردگی و اضطراب سلامت را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها: کمال گرایی مثبت و منفی، افسردگی، اضطراب سلامت

M.A. Thesis:

The Relationship between Positive and Negative Perfectionism with Health Anxiety and Depression in Engineering Systems Engineers in Sabzevar City

The purpose of this study was to investigate the prediction of health anxiety and depression based on positive and negative perfectionism in engineers of Sabzevar engineering organization. This research is an applied research in terms of purpose and is descriptive-correlation research. The statistical population consisted of all engineers of the engineering organization of Sabzevar city in 100 people and a total number of sampling was used. Data collection tools consisted of Positive and Negative Perfectionism Scale, Trichotte, Owen, Slaad and Dewey (1995), Salcovsky et al. Health Anxiety Inventory (2002) and Second Depression Beck Depression Inventory(2006). The result of Pearson correlation test showed that there is a significant relationship between positive and negative perfectionism with health anxiety and depression. The result of multiple regression analysis showed that positive and negative perfectionism can predict depression and health anxie

Keywords: positive and negative perfectionism, depression, health anxiety