دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: صدیقه محمدی علون ابادی، ۱۳۹۷

ارتباطات سیاسی و ارزش شرکت با نقش تعدیلی کنترل داخلی

مفهوم ارزش از دیرباز و از زمانی که بشر به تجارت و جمع¬آوری سرمایه و ثروت پرداخته وجود داشته است. سرمایه‌گذاران با استفاده از اطلاعات حسابداری در مورد ارزش شرکت ‌‌می‌توانند تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند، تعیین ارزش از دسته عوامل مهم در فرایند سرمایه‌گذاری است. زیرا سرمایه‌گذاران نقدترین دارایی خود را به یک نوع اوراق بهادار تبدیل می¬کنند. ارزش شرکت‌ها می‌تواند متاثر از عوامل گوناگونی باشد، یکی از این عوامل بااهمیت و قابل توجه ارتباطات سیاسی(اتصال سیاسی با دولت) است. این پژوهش درصدد بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی و ارزش شرکت با نقش تعدیلی کنترل داخلی است. به این منظور اطلاعات مربوط به 90 شرکت فعال در بورس اوراق بهادارتهران طی سال¬های 1392 تا 1396 جمع¬آوری و با استفاده از نرم¬افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره و داده¬های تابلویی می¬باشد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول حاکی از آن بود که بین روابط سیاسی و ارزش شرکت در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مثبت و معنی¬داری وجود دارد. هم¬چنین نتایج نشان داد کنترل داخلی بر رابطه بین روابط سیاسی و ارزش شرکت تاثیر منفی و معنی¬داری دارد.

کلیدواژه‌ها: ارتباطات سیاسی، ارزش شرکت، کنترل داخلی

M.A. Thesis:

political connection and firm value whit the role of internal control moderation

The concept of value has long existed since the time when human beings were engaged in trade and the accumulation of capital and wealth. Investors can make better decisions by using accounting information about company value. Determining value is one of the key factors in the investment process. Because investors turn their cash assets into securities of the same type. The value of companies can be influenced by a variety of factors, one of these important and significant factors of political communication (political coupling with the state). The purpose of this study was to Political connections and firm value whit the role of internal control moderation . The statistical population of the research is from 2014 to 2018 using a sample of 90 companies admitted to the Tehran Stock Exchange.The results of the assumptions test were tested using multivariable regression model. The results of the first hypothesis test indicated that there is a positive and meaningful relationship between the political relations and the company's value at 95% confidence level. Also, the results showed that internal control has a negative and significant effect on the relationship between political relations and company value.

Keywords: Political connections, Firm value, Internal control