دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امیر ابرودی، ۱۳۹۷

پیش بینی مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی از طریق عملکرد حافظه کارا و تست دانش لغت شفاهی

هدف از این تحقیق پیش بینی مهارت شنیداری زبان اموزان ایرانی از طریق عمل کرد حافظه کارا و تست دانش لغت شفاهی است. برای انجام این تحقیق از دانش اموزان سه تست به صورت مجزا گرفته شده است . اولین ازمون تست درک مطلب میباشد .دومین تست ازمون دانش لغت شفاهی میباشد و اخرین ازمون تست حافظه کارا دانش اموزان می باشد. در این تحقیق دانش اموزان از موسسه صدر دانش استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار انتخاب شده اند این دانش اموزان از سنین مختلف بین 19 تا 25 سال هستند که تجربه انها در فراگیری اموزش زبان به طور یکسان می باشد .تمام شرکت کنندگان زبان اموز انگلیسی هستند که زبان اول انها فارسی می باشد در پایان این سه تست انجام شده از طریق ریگراسیون اندازه کیری و تحلیل خواهد شداین اطلاعات بدست امده در این تحقیق به دانش اموزان زبان انگبیسی کمک خواهد کرد را راه بهتری برای درک مطلب و پیشرفت بهتر در درسهای درک مطلبشان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها: lمهارت شنیداری عملکرد حافظه دانش لغت شفاهی زبان انگبیسی به عنوان زبان خارجی

M.A. Thesis:

predicting listening comprehension of Iranian EFL learners throuh working memory and aural vocabulary knowlege

the purpose of this study is to predict listening comprehension of Iranian EFL learners through working memory and aural vocabulary knowledge. for doing this thesis three tests will run. first of all is listening comprehension the second is about aural vocabulary knowledge test and the last one is about working memory test. .the participants in this thesis are from sadre danesh institude in sabzevar , khorasan razavi, iran. all the participants are from variety of different age from 19 to 25, but they are the same years of experience all participants are English learners who speak Persian as their first language.at the end the relationship between these three tests will be measured through the multiple regression and through descriptive analysis the data that we find will be measured the finding of these reaserch can help student to find a better way to comprehend and get more improvement in their listening comprehension lessions

Keywords: listening comprehension, working memory ,aural vocabulary knowledge,EFL learners