دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نفیسه محقق راد، ۱۳۹۸

حقوق دارندگان اوراق مشارکت و اجاره

از آنجا که خرید اوراق مشارکت و اجاره مانند هر پدیده حقوقی دیگر آثاری به همراه دارد و این آثار شامل حقوق و تعهدات و ایجاد التزامات بین افراد و طرفین قراردادهای موجود در فرایند انتشار آن است، بررسی حقوق دارندگان اوراق مشارکت و اجاره نقش مؤثری در بالا بردن سطح اطلاع مردم از مزایای سرمایه گذاری در این اوراق و در نتیجه افزایش میزان استقبال آنها دارد. بی تردید بررسی دقیق این مهم، گامی اساسی و مؤثر در راستای ایجاد بستری مناسب برای رواج این ابزارهای تأمین مالی اسلامی و استقبال آحاد مردم در پذیره نویسی از این اوراق است. و از آنجا که رواج انتشار اوراق مشارکت و اجاره به عنوان ابزارهای تأمین مالی و ایجاد انگیزه برای آحاد مردم در استقبال از این اوراق، نیازمند شناسایی اقسام مختلف حقوق دارندگان اوراق و تجزیه و تحلیل مقررات موجود در این زمینه می باشد، در پژوهش حاضر حقوق دارندگان اوراق مشارکت و اجاره مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حقوق مورد بررسی در این پژوهش شامل مجموعه حقوقی هستند که از سوی سرمایه گذاران اوراق مشارکت و اجاره به عنوان هدف اصلی و مستقیم سرمایه گذاری قرار نمی گیرند. اما دارندگان اوراق ممکن است به اعتبار تجویز از سوی قانونگذار و اخذ مجوز لازم از سوی منتشرکنندگان اوراق از حقوق مذکور برخوردار گرددد. لذا این حقوق در هر ورقه الزاماً قابل مشاهده نبوده و به صورت معدود نیز قابل تعیین نمی باشند .

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: اوراق مشارکت ، اوراق اجاره ، حقوق دارنده ، حق مالکیت ، حق سود

M.A. Thesis:

Rights of holders of partnership and rental bonds

Since purchasing partnerships and rentals has effects like any other legal phenomenon, and these include rights and obligations and obligations between individuals and parties to existing contracts in the process of issuance, reviewing the rights of partnerships and renters plays an important role above. Raising people's awareness of the benefits of investing in these securities and thus increasing their appreciation. Undoubtedly, careful consideration of this issue is a fundamental and effective step towards establishing a suitable framework for the spread of these Islamic financing instruments and welcoming the people to write these papers. And since the prevalence of venture and lease issuance as a means of financing and motivating people to embrace it requires the identification of different types of securities rights holders and the analysis of existing regulations in this area, Holders of partnership and rent bonds will be examined. The rights examined in this study include a set of laws that are not considered by the investors of the bonds and leases as the primary and direct purpose of the investment. However, the holders of the securities may enjoy the aforementioned rights upon the authorization of the legislator and obtaining the necessary authorization from the issuers of the securities. Therefore, these rights are not necessarily visible on any sheet and cannot be quantified in any way

Keywords: Keywords: Securities, Rental Securities, Owner's Rights, Property Rights, Interest Right