دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نفیسه محقق راد، ۱۳۹۷

حقوق دارندگان اوراق مشارکت و اجاره

اوراق مشارکت و اجاره به عنوان یکی از روش های تأمین مالی مطابق احکام اسلامی و با پشتوانه دارایی در کشورهای اسلامی منتشر می شوند. اوراق مشارکت از نوع مشارکت به معنای عام است که طی آن صاحب سرمایه به امید بهره جویی از منفعت، اوراق را خریداری و وجوه خود را در اختیار ناشر قرار می دهد حقوقی که دارندگان اوراق مشارکت و اجاره دارند عبارتند از حق مالکیت بر اوراق ، حق در یافت سود تضمین شده از اوراق ؛ خرید این اوراق برای سرمایه گذاران، تحقق حق مالکیت در دارایی مبنایی اوراق برای دارند ی آن و برخورداری از حق غیر ربوی بودن و بهره مندی از سود حقیقی اوراق و حق برخورداری از تخفیفات مالیاتی دارنده اوراق مشارکت و اجاره می تواند در صورت عدم رسیدن به حقوق خود شکایت خود را اعم از اینکه دعوی ضرر و زیان مدنی یا ارتکاب تخلف و تحقق جرم از سوی نهادی ذیربط اوراق باشد را به مراجع صالح به ترتیب فوق تقدیم نماید و در جهت احقاق حقوق حقه خود و همچنین اجرای صحیح قانون اقدامات مقتضی را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها: اوراق مشارکت ، اوراق اجاره ، حقوق دارنده ، حق مالکیت ، حق سود

M.A. Thesis:

Rights of holders of partnership and rental bonds

Participation and rent papers are published as a financing method in accordance with Islamic law and with the backing of property in Islamic countries. Participation papers are of the type of partnership in the general sense in which the owner of the capital, in the hope of benefiting from profit, buys the bonds and issues his funds to the publisher. The rights held by the holders of bonds of participation and rent include the right to ownership of securities, the right Found profits guaranteed from securities; purchase of these securities for investors; realization of the right to own property in the underlying assets of the securities for its own and the right to non-repayment, and the profit from the actual profit of the securities and the right to tax deductions .The holder of the partnership and rental bonds can file a complaint to the competent authorities in the following order in the event of non-fulfillment of their rights, whether it is a claim for civil damages or committing an offense and the commission of a crime by an institution involved in the proceeds. His right to pay, as well as the correct implementation of the law, shall take appropriate measures.

Keywords: : Participation Bonds, Leasing Bonds, Holder Rights, Ownership, Right to Profit