دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی بیدی، ۱۳۹۷

رابطه باورهای فراشناختی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان سبزوار

این پژوهش باهدف بررسی رابطه باورهای فراشناختی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر سبزوار انجام شده است.این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان پسر دوره دوم مقطع متوسطه شهر سبزوار در سال تحصیلی 97-1396 بود، که شامل2200 نفربودند. جهت نمونه گیری تحقیق از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شد،حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 328نفراز جامعه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پژوهش شامل 2 پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز و باورهای انگیزشی پنتریچ و همکاران (1991) و جهت بررسی پیشرفت تحصیلی از معدل نوبت اول دانش آموزان استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چند متغیره استفاده شده است . یافته ها نشان داد باورهای فراشناختی وباورهای انگیزشی می توانند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر سبزوار را پیش بینی کنند. همچنین رابطه تمام راهبردهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی معنی دار است و راهبردهای باورهای مثبت درباره نگرانی، باورهای منفی درباره کنترل پذیری افکار وخطرات مربوط به نگرانی، نیاز به کنترل افکار و فرآیندهای فراشناختی خودآگاهی شناختی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و راهبرد عدم اطمینان شناختی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی دارد و باورهای انگیزشی و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها: باورهای فراشناختی، باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی

M.A. Thesis:

The Relationship between Metacognitive Beliefs and Motivational Beliefs with Academic Achievement in Boys of Second Period in Sabzevar City.

This study aimed to investigate the relationship between meta-cognitive beliefs and motivational beliefs and academic achievement of secondary school students in the second semester of Sabzevar city. This research is a descriptive correlation in terms of objective, practical and methodological approach. The statistical population of this study was all boys' secondary school students in Sabzevar high school in the academic year of 2012-2012, including 2200 people. A multi-stage cluster sampling method was used for sampling. A sample size of 328 subjects was selected based on Morgan's table. The research tools included two Wels metacognitive beliefs beliefs and motivational beliefs (Pentirich et al., 1991), and used to assess the academic achievement of the first turn of the students. For data analysis, Pearson correlation coefficient and multivariate software have been used. The findings showed that metacognitive beliefs and motivational beliefs can predict the academic achievement of secondary school students in Sabzevar Secondary School. Also, the relationship of all meta-cognitive strategies with educational achievement is significant and the strategies of positive beliefs about worries, negative beliefs about controllability of thoughts and worries, need to control the thoughts and meta-cognitive processes of cognitive self-awareness with academic achievement, positive relationship and cognitive uncertainty strategy with progress There is a negative relationship between academic achievement and motivational beliefs with academic achievement.

Keywords: Metacognitive beliefs, Motivational Beliefs, Achievement