دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه برابادی، ۱۳۹۷

تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر اشتیاق تحصیلی و بهزیستی روانی دانش آموزان دختر دوره ی دوم دبیرستان شهر سبزوار

این پژوهش با هدف تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر اشتیاق تحصیلی و بهزیستی روانی دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان شهر سبزوار انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان سبزوار (شامل 3500 دانش¬آموز) بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش-آزمون-پس¬آزمون با گروه کنترل است. در این طرح، آزمودنی‌های نمونه مورد مطالعه به طور تصادفی از میان جامعه در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل تخصیص داده -شدند. که حجم نمونه آماری40 نفر است که پرسشنامه بین آن‌ها توزیع می‌گردد که از این تعداد 20 نفر به‌عنوان گروه گواه و 20 نفر به‌عنوان گروه آزمایش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریگز، بلومنفیلد وپاریس (2004) و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف بود. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی جداول و نمودارها، میانگین و انحراف معیار و همبستگی با استفاده از بسته نرم‌افزاری SPSS استفاده شد. یافته¬ها نشان داد آموزش مهارت حل مسئله بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان شهر سبزوار تأثیر دارد. همچنین آموزش مهارت حل مسئله بر بهزیستی روانی دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان شهر سبزوار نیز تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها: مهارت حل مسئله، اشتیاق تحصیلی، بهزیستی روانی

M.A. Thesis:

The Effectiveness of Problem-Solving Skills Training on Academic Excitement and Psychological Well-being of Female Secondary Students of Sabzevar High School

The purpose of this study was to determine the effect of problem solving skills training on academic eagerness and psychological well-being of female secondary school students in Sabzevar. The statistical population of the study included all female secondary school students in Sabzevar (3500 students). The research method is a pre-test-post-test with control group. In this design, the subjects were randomly selected from available community and then assigned randomly into experimental and control groups. The sample size is 40, and the questionnaire is distributed among them, of which 20 were the control group and 20 were the experimental group. Data were collected by Friedrichs, Bloomfield and Paris (2004) and Reef Psychological Well Being Questionnaire. For analyzing data, descriptive statistics of tables and charts, mean and standard deviation, and correlation were used using SPSS software package. Findings indicate that problem solving skills training has an impact on the students' enthusiasm for second grade high school students in Sabzevar. Also, problem solving skills training on the psychological well-being of female secondary school students in Sabzevar city is also affected.

Keywords: problem solving skills, academic eagerness, psychological well-being