دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مسعود نخعی، ۱۳۹۷

تامین مالی، اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود

در این مقاله رابطه بین تامین مالی و اظهار نظر حسابرس و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است .مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برآورد شده است. در رابطه با نوع اظهارنظر حسابرس ،گزارش حسابرس به دو دسته مقبول و مشروط تقسیم شده است. از متغیرهای سهام ، سن شرکت ، اندازه، نرخ بازده دارایی ، نسبت ارزش بازا به ارزش دفتری،اهرم مالی و پول نقد در این پژوهش استفاده شده است. برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری بر اساس نوع صنعت از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.نمونه آماری عبارت است از تعدادمحدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد برای آزمون فرضیه ها از روش آزمون لیمر روش پولینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از این است که بین اظهار نظر حسابرس و مدیریت سود با تامین مالی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: اظهار نظر حسابرس، مدیریت سود ، تامین مالی

M.A. Thesis:

Financing, Audit adjustments and Earnings Managment

In this paper, the relationship between financing and auditor's opinion and profit management has been investigated. Profit management is estimated using optional accruals. In relation to the type of auditor's opinion, the auditor's report is divided into two admissible and conditional categories. The stock variables, company's age, size, rate of return on assets, ratio of bank value to book value, financial leverage and cash are used in this research. The Jones modified model has been used to estimate optional accruals based on industry type. The statistical population of this research includes all companies listed in Tehran Stock Exchange. The statistical sample is a limited number of statistical units that represent the main characteristics of the society. To test the hypotheses, the Lumber method of Poling method has been used. The results of testing the hypotheses indicate that there is a relationship between the auditor's opinion and the management of profit by financing.

Keywords: Auditor's Opinion, Earnings Management, Financing