دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد یاسایی، ۱۳۹۷

نوسان قیمت سهام محدودیت های فروش سهام و گزارش های مالی محافظه کارانه

محافظه‌کاری به عنوان یکی از میثاق‌های تعدیل¬کننده در حسابداری، سال‌ها است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه¬ی بین نوسان قیمت سهام و محدودیت فروش سهام شرکت با گزارش‌های مالی محافظه‌کارانه در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و فرضیه¬های آن با استفاده از مدل¬های رگرسیون و روش داده¬های پانل مورد آزمون قرار گرفته است. نمونه¬ی آماری پژوهش شامل 118 شرکت بین سال¬های 1390 تا 1395 از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل و آزمون دو فرضیه¬ی پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد با استفاده از نرم¬افزار ایویوز نشان می¬دهد که بین نوسان قیمت سهام و هم¬چنین محدودیت فروش سهام شرکت با گزارش¬های مالی محافظه¬کارانه رابطه¬ی معناداری وجود ندارد. لال

کلیدواژه‌ها: نوسان قیمت سهام، محدودیت فروش سهام،گزارش های مالی محافظه‌کارانه

M.A. Thesis:

stock prices Fluctuate ٫ stock selling constraints and conservative reporting

Conservatism has been used for many years as a moderator of accounting conventions. The purpose of this paper is to investigate the relationship between stock price fluctuations and restrictions on the sale of company shares with conservative financial reports in listed companies in Tehran Stock Exchange. The research method is descriptive - correlational and its hypotheses have been tested using regression models and panel data methods. The research sample consisted of 118 companies from 2011 to 2016 from listed companies in Tehran Stock Exchange. The results of the analysis and testing of two research opportunities at 95% confidence level are shown using the Eviews software. Which is the relationship between fluctuations in stock prices as well as restrictions on the sale of company shares with conservative financial reports there is no meaning.

Keywords: stock price fluctuations, stock sale constraints, conservative financial reports