دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: تکتم زارعی، ۱۳۹۷

رابطه اختلال شخصیت خود شیفته با بحران جوانی و رضایت شغلی در دانشجویان روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی سبزوار

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط اختلال شخصیت خودشیفته با بحران جوانی و رضایت شغلی در دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار بود. این پژوهش کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، روش اصلی پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد سبزوار در سال 1397 بود که شاغل و دارای درآمد بودند و با استفاده از جدول مورگان تعداد 183 نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد شده اختلال شخصیت خودشیفته (NPI-40)، آزمون زمینه‌یابی رضایت شغلی اسپکتور و پرسشنامه بحران هویت جوانی (ISQ) بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده‌های جمع‌آوری‌شده، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون جهت بررسی ارتباط متغیرها استفاده شد.نتایج تحلیل داده ها نشان داد که متغیر اختلال شخصیت خودشیفته ارتباط مثبت و معناداری با بحران جوانی دارد؛ همچنین ارتباط بین اختلال شخصیت خودشیفته و رضایت شغلی منفی و معنادار است (p<0/05). نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که متغیر اختلال شخصیت خودشیفته، بحران هویت جوانی و رضایت شغلی را پیش بینی می کند. با تشخیص زودهنگام نوع شخصیت جوانان می توان جهت مقابله با بحران هویت در آن ها اقدام کرد. همچنین جهت جلوگیری از هدر رفتن هزینه¬های کلان برای استخدام کارمندان، داشتن پیشینه دقیق¬تری از آنان و برآرودی از رضایت شغلی احتمالی آن¬ها، گرفتن تست های شخصیتی قبل از استخدام را می توان پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها: اختلال شخصیت خودشیفته، بحران جوانی، رضایت شغلی

M.A. Thesis:

Relationship between self-identified personality disorder and psychological crisis and job satisfaction in psychology students of Sabzevar Islamic Azad University

The purpose of this study was to investigate the relationship between narsistic personality disorder with youth Identity Crisis and job satisfaction in psychology students of Islamic Azad University of Sabzevar. This is an applied research. Based on the nature and method, the main method of the research was descriptive and its design was correlational. The statistical population consisted of undergraduate and postgraduate students in Sabzevar Azad University in 2018, who were employed and earned. Using Morgan table, 183 individuals were selected by simple random sampling.. In this study, of these, 183 people were selected as the sample using Morgan's table. The data collection tool was a standardized questionnaire of narcissism disorder, job satisfaction, and youth identity crisis. Data analysis was performed using SPSS software version 22. In this research, descriptive statistics (absolute frequency distribution, percentage, mean and standard deviation), and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test) were used to examine the normality of collected data, Pearson correlation test and regression to examine the relationship between variables. The results of the data analysis showed that the narsistic personality disorder has a positive and significant relationship with the youth Identity Crisis. Also, there is a negative and significant correlation between narsistic personality disorder and job satisfaction (p <0.05). The results of regression test also showed that narcissism has a significant effect on youth identity crisis and job satisfaction. In order to cope with the identity crisis in young people, interventions that are effective on their narsistic personality disorder can be suggested. Also, to avoid wasting huge costs for hiring employees, having a more precise background and satisfying their potential job satisfaction, taking pre-employment personality tests can be suggested

Keywords: narcissism, Youth crisis, Job satisfaction