دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدعلی باوفا، ۱۳۹۷

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری محیطی شرکت بر عملکرد مالی با نقش تعدیل گر متغیرهای تنظیم مقررات دولتی و ضعف سازمانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مسؤلیت پذیری محیطی شرکت بر عملکرد مالی با نقش تعدیل گر متغیر های تنظیم مقررات دولتی و ضعف سازمانی انجام شد.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه اجراء توصیفی از نوع پیمایشی بود.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت های فولاد سبزوار بودند که تعداد آنها طبق اطلاعات مرتبط 172 نفر بودند.با استفاده از فرمول کوکران از میان افراد جامعه تعداد 119 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد.روش نمونه گیری تصادفی ساده بود.برای گردآوری داده ها این پژوهش از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد.در بخش میدانی برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از پرسشنامه استاندارد لی و همکاران (2017) استفاده شد که کلیه متغیرهای پژوهش را پوشش داده است.به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار آماری SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد،مسؤلیت پذیری محیطی شرکت بر عملکرد مالی تأثیر معنادار دارد.همچنین نتایج نشان داد،مسؤلیت پذیری محیطی شرکت بر عملکرد مالی به واسطه نقش تعدیل گر مقررات دولتی تأثیر معنادار دارد.دیگر نتایج بیانگر این بود، مسؤلیت پذیری محیطی شرکت بر عملکرد مالی به واسطه نقش تعدیل گر ضعف سازمانی تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Effects of corporate environmental responsibility on financial performance: the moderating role of government regulation and organizational slack.

The purpose of this study was to investigate the impact of corporate environmental responsibility on financial performance with the role of moderating public regulator variables and organizational weakness.The current research is applied in terms of its purpose and it is a descriptive survey method in terms of survey method.The statistical population of the present study All employees of Sabzevar steel companies were 172 persons according to the relevant information. Using Cochran's formula, 119 people were selected as sample from the community.Random sampling was simple. Data was collected using a method Libraries and Fields. In the field for collecting research data The results showed that the company's environmental responsibility has a significant effect on financial performance.The results also showed that corporate environmental responsibility of financial performance is significantly affected by the role of moderating government regulations.Other results indicated that the company's environmental responsibility on performance Financial impact has a significant effect due to the moderating role of organizational weakness.

Keywords: