دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد قلعه نویی، ۱۳۹۷

جریان نقد آزاد، کارایی سرمایه گذاری و عملکرد شرکت

فرضیه جریان وجوه نقد آزاد بیان می‌کند هنگامی‌که جریان وجوه نقد آزاد در دسترس باشد این علایق شخصی با احتمال بیشتری ممکن است باعث تضییع منافع شود. تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت‌های رشد اندک، به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اضافی یا حتی پروژه‌های دارای خالص ارزش فعلی منفی می‌تواند از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری که ثروت سهامداران را بیشینه نمی‌کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش و عملکرد شرکت‌ها را به‌شدت کاهش دهد (دشو و همکاران، 2008). کاهش عملکرد شرکت نیز در نهایت منجر به کاهش ارزش شرکت خواهد شد. علی‌رغم فرضیه فوق، نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که جریان وجوه نقد آزاد منجر به افزایش کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌گردد از سوی دیگر جریان وجوه نقد آزاد با بیش سرمایه‌گذاری رابطه مثبت و معناداری دارد در واقع نتایج فرضیه اول پژوهش برخلاف فرضیه جریان وجوه نقد آزاد و نتایج فرضیه دوم موافق نظریه جریان وجوه نقد آزاد می‌باشد. نتایج فرضیه چهارم حاکی از رابطه مثبت جریان وجوه نقد آزاد و عملکرد شرکت است. بنابراین در خصوص پشتیبانی یا عدم پشتیبانی از این نظریه در ایران با توجه به نتایج پژوهش اجماع کافی وجود ندارد. فرضیه پنجم پژوهش نیز بیان می‌کند کارایی سرمایه‌گذاری و عملکرد شرکت نیز رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه ششم پژوهش نیز نشان می‌دهد که هرچه بیش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های ایران افزایش یاد عملکرد شرکت نیز به‌واسطه آن بهبود می‌یابد و در نهایت مطابق انتظار در صورتی که شرکت‌ها کم سرمایه‌گذاری داشته باشند احتمالاً کاهش عملکرد را در پی خواهند داشت

کلیدواژه‌ها: کارایی سرمایه گذاری، کم سرمایه گذاری، بیش سرمایه گذاری، جریان وجوه نقد آزاد، عملکرد شرکت

M.A. Thesis:

free cash flow, investment efficiency and corporate performance

The free cash flow hypothesis states that when cash flow is available free of charge, these personal interests may be more likely to result in a loss of benefits. The desire of directors of units with free cash flow and low growth opportunities can increase investment in extra projects or even projects with a negative net present value through the creation of an investment that does not maximize shareholder wealth, increase the representation and conflict of interest issues, and increase the performance of companies Severely cut down (Dasho et al., 2008). Reducing company performance will eventually lead to corporate devaluation. Despite the above hypothesis, the results of this study indicate that free cash flow leads to increase of investment efficiency of companies accepted in Tehran Stock Exchange. On the other hand, cash flow of cash with more investment has a positive and significant relationship. In contrast, the results of the first hypothesis of the research are contrary to The hypothesis of free cash flow and the results of the second hypothesis agree with the theory of free cash flow. The results of the fourth hypothesis indicate a positive relationship between free cash flow and firm performance. Therefore, there is not enough consensus on the support or lack of support for this theory in Iran, given the results of the research. The fifth hypothesis of the research also shows that there is a significant relationship between investment efficiency and company performance. The sixth hypothesis of the research also shows that more investment in Iranian companies will increase the reputation of the company by improving it, and ultimately, in the face of expectations, if companies have low investment, they will likely result in lower performance

Keywords: Investment efficiency, low investment, more investment, free cash flow, corporate performance