دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سارا جامه داری سبزوار، ۱۳۹۸

ارتباط بین رشد اعتقادی و خود پنداره با سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه دختران سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رشد اعتقادی و خودپنداره با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر شهرستان سبزوار انجام گرفت. شیوه مطالعه حاضر توصیفی از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان سبزوار در سال تحصیلی97-1396 تشکیل می دادند که 9862 نفر می باشند . حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 370 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید . برای گرد آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های رشد اعتقادی گلاک و استارک (1986) ، پرسشنامه خودپنداره راجرز (1965) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. داده های جمع آوری شده توسط شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد، بین رشد اعتقادی و خودپنداره با سازگاری اجتماعی ، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رشد اعتقادی و خودپنداره ، قدرت تبیین سازگاری اجتماعی دانش آموزان را دارند.

کلیدواژه‌ها: رشد اعتقادی، خودپنداره، سازگاری اجتماعی

M.A. Thesis:

Relationship Between Belief Development and Self-Concept with Social Adjustment of High School Students in Sabzevar Girls

The purpose of this study was to investigate the relationship between belief development and self-concept with social adjustment of female students in Sabzevar city. The method of this study is a descriptive correlation research. The statistical population of the study consisted of all second-grade female secondary school students in Sabzevar, in the academic year of 1394-1396, which is 9862 people. The sample size was chosen using Cochran's formula of 370 people by cluster sampling. To collect the data, Glax and Stark (1986), Rogers Self-concept Questionnaire (1965) and Social Adjustment Questionnaire of California Clarke et al. (1953) were used in this study. SPSS software was used to analyze the data. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and multiple regression coefficient. The results of correlation coefficient showed that there is a direct and significant relationship between cognitive development and self-concept with social adjustment. Also, the results of regression analysis showed that belief development and self-concept have the power to explain social adjustment of students.

Keywords: belive growth , self-concept , social adjustment