دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ماندانا متولی، ۱۳۹۷

کیفیت حاکمیت شرکتی، تنوع جنسیتی در هیات مدیره و سیاست تقسیم سود

هدف اصلی این پژوهش¬، بررسی کیفیت حاکمیت¬شرکتی و تنوع¬جنسیتی در هیأت¬مدیره بر سیاست تقسیم سود می¬باشد.¬از آن¬جا که هزینه¬ی نمایندگی برحقوق سهامداران تأثیر داشته و حقوق سهامداران با حاکمیت شرکتی مرتبط است؛ بنابراین، این پژوهش درصدد است تا ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود را ابزاری برای حل مشکل هزینه نمایندگی بررسی نماید، امروزه وجود عضو زن در هیأت¬مدیره نیز در برخی از پژوهش¬های داخلی و خارجی به عنوان حاکمیت شرکتی خوب شناخته شده است. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده‌های ترکیبی است. 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 91- 95 به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. در این پژوهش داده¬ها به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار Eviews مورد تحلیل واقع شدند. بر این اساس نتایج حاکی از آن است که؛ بین تمام ویژگی¬های حاکمیت شرکتی در این پژوهش شامل؛ استقلال هیأت¬مدیره،اندازه¬ی هیأت¬مدیره، تعداد جلسات هیأت¬مدیره، تخصص کمیته¬ی حسابرسی و انتخاب حسابرس مشهور با سیاست تقسیم سود رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تنوع جنسیتی در هیأت¬مدیره نیز با سیاست تقسیم سود رابطه¬ی مثبت و معناداری دارد. با توجه به نتایج این پژوهش به¬نظر می¬رسد که بهبود ساختار حاکمیت شرکتی باعث توجه به محافظه¬کاری حسابداری و از آن طریق باعث افزایش نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم می¬گردد.

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی- تنوع جنسیتی در هیأت‌مدیره- سیاست تقسیم سود- حسابرس مشهور

M.A. Thesis:

Corporate Governance Quality, Board Gender Diversity and Corporate Dividend Policy

The main objective of this research is to assess the quality of corporate governance and diversity in the board of directors on the policy of dividing profits. Since the cost of the representation affects shareholders 'equity and the shareholders' rights to corporate governance, therefore, this research seeks to examine the relationship between corporate governance and dividend policy as a tool for solving the problem of agency costs. Today, the existence of a female member in the board of directors is also known in some of the domestic and foreign researches as well-known corporate governance is. This research is a descriptive-correlational study based on combined data analysis. 90 companies listed on the stock exchange have been selected as sample during the period of 91-95. In this research, the data were analyzed using Excel software and analyzed by Eviews software. Accordingly, the results indicate that among all the features of corporate governance in this study were: the independence of the board of directors, the size of the board, the number of meetings of the board of directors, the expertise of the audit committee and the choice of the famous auditor there is a positive and significant relationship between dividend policy. Gender diversity in the board of directors also has a positive and significant relationship with dividend policy. According to the results of this study, it seems that improving the corporate governance structure leads to accounting conservatism and thereby increases the proportion of dividend profits to the benefit of each share

Keywords: Corporate Governance - Gender Diversity in Board of Directors - Profit-Deduction Policy-Famous Audit