دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی ترابی نسب، ۱۳۹۷

حاکمیت شرکتی نوسانات تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت

موضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران و مکانیزم حاکمیت شرکتی به¬عنوان راه حل کاستن از هزینه-های نمایندگی مرتیط با آن، از موضوعات مهمی است که به دلیل اثرگذاری آن بر عملکرد شرکت¬ها مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی بنگاه‌های اقتصادی بازیگران اصلی اقتصاد در هر کشور محسوب می‌شوند که نقش مهمی در شکل‌گیری رشد اقتصادی آن ایفا می‌کنند. بنابراین مدیران برای رسیدن به اهداف بلندمدت و افزایش ارزش شرکت، باید منابع مالی خود را به درستی مدیریت نمایند، بسیاری از مدیران فکر می‌کنند که مخارج تحقیق و توسعه نوعی از هزینه است و از آثار سودآورانه آن غافل هستند. هدف اصلی این پژوهش¬،بررسی حاکمیت شرکتی، نوسان تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت می¬باشد. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده‌های ترکیبی است که داده¬های90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 91- 95 به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین تمام ویژگی¬های حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش شامل؛ استقلال هیات¬مدیره،اندازه¬ی هیات¬مدیره و دوگانگی وظیفه¬ی¬مدیرعامل رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد.¬در این راستا، سازو کارهای حاکمیت شرکتی مؤثر با ایجاد توازن اطلاعاتی به جلوگیری از ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران کمک می¬کنند. به عبارتی، این سازوکارها به مدیریت انگیزه¬های لازم را برای اقدامات کافی به¬منظور افزایش ارزش شرکت ارائه می¬کند. بنابراین، بازده بالاتر شرکت در گرو بهبود سازوکارهای حاکمیت شرکتی است؛ چرا که این امر منجر به کاهش هزینه¬های نمایندگی، ارزش¬یابی بالاتر سهام و در نتیجه عملکرد بهتر در درازمدت می¬شود. همچنین نتایج نشان داد؛¬بین تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد.بنگاه¬ها با افزایش مخارج تحقیق و توسعه امکان دستیابی به کاهش ریسک از طریق نوآوری را فراهم می¬آورند، که این موضوع می¬¬تواند عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها: عملکرد شرکت- تحقیق و توسعه- حاکمیت شرکتی- استقلال هیات‌مدیره- اندازه‌ی هیات‌مدیره- دوگانگی وظیفه مدی

M.A. Thesis:

Corporate Governance R & D Fluctuations and Company Performance

The issue of the conflict of interests between shareholders and managers and the corporate governance mechanism as a solution to reduce the cost of agency with it is one of the important issues which has been considered due to its impact on the performance of the companies. On the other hand, economic firms are the main economic players in each country, which play an important role in shaping its economic growth. Therefore, managers need to properly manage their financial resources in order to achieve long-term goals and increase the value of the company; many executives think that R & D spending is a kind of cost and are unheeded of its profitable effects. The main objective of this research is to investigate corporate governance, fluctuation in R & D and performance of the company. This research is a descriptive-correlational study based on the combined data analysis. The data of 90 companies listed in the stock market during the 95-95 period were selected as samples. The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between all the features of corporate governance that has been investigated in this research including: the independence of the board of directors, the size of the staff and the duality of the managerial task. , Effective corporate governance mechanisms help to create a balance of information to prevent conflicts of interest between managers and shareholders. In other words, these mechanisms provide management with the necessary incentives for sufficient actions to increase the value of the firm. Therefore, the higher returns of the company depends on the improvement of corporate governance mechanisms, which will lead to lower representation costs, higher stock valuation and, consequently, better performance in the long run. The results also show that there is a positive and significant relationship between research and development and the company's performance. By increasing research and development costs, the opportunities provide the opportunity to achieve risk reduction through innovation, which is Can affect the performance of the company.

Keywords: : Corporate Performance - Research and Development - Corporate Governance - Independence of the Boar