دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اشرف السادات اقدسی، ۱۳۹۷

رابطه رفتار شهروندی و سواد اطلاعاتی با بهره وری کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری

نیروی انسانی به عنوان باارزش ترین منابع سازمانی محسوب مـی شـود. یکـی از عوامـل ایجاد منافعی همچون بهره وری، رفتارشهروندی سازمانی است. آنچه مسلم است، جهان تاکنون به سرعت درحـال تغییر است. یکی از پیامدهای این تغییرات وجود معضلاتی همچون کمکاری، پرخاشگری و لجبازی است. این رفتارها نه تنها بر عملکرد سازمان ها تأثیرگذار است، بلکه روابط بین شخصی و روحیه همکاری کارکنان را نیـز تحت الشعاع قرار می دهد. از اینرو سازمان در پی کاهش اینگونه رفتارها و افزایش هرچـه بیشـتر رفتارهایی است که برای سازمان منافعی ازجمله بهره وری داشته باشد. از طرفی سواد اطلاعاتی به معنای داشتن توانایی در شناخت درست منابع اطلاعاتی، توانایی دسترسی موثر به آنها و توانایی استفاده هدفمند از منابع می باشد. داشتن سواد اطلاعاتی به معنای واقعی آن می تواند به توانمندسازی و در نتیجه بهره وری مدیران، معاونان و کارکنان دانشگاه کمک شایانی کند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی و نوع تحقیق کاربردی جامعه آماری این پژوهش را کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش طبقه ای نسبی بوده و تعداد 103 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های بهره وری سازمانی، رفتار شهروندی و سواد اطلاعاتی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه ای معنادار بین رفتار شهروندی و سواد اطلاعاتی با بهره وری کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: بهره وری سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، سواد اطلاعاتی.

M.A. Thesis:

relationship between Citizenship Behavior and Information Literacy with the staffi productivity of Hakim Sabzevari University

The purpose of this study was to investigate the relationship between citizenship behavior and information literacy with employees' productivity of Hakim Sabzevari University. The method of this research is descriptive correlational. The total population of the study was 135 people. In order to investigate the relationship between organizational citizenship behavior and information literacy with employees' productivity at Hakim Sabzevari University, according to the Cochran formula, 100 employees (in all occupations and sections) Academic staff of Hakim Sabzevari University were selected as sample by simple random sampling method. In this study, three questionnaires of Personality Organizational Behavior Questionnaire (POD), McKenzie and Hoy (2001), Human Resources Productivity Questionnaire, and Information Literacy Questionnaire were used. The statistical analysis of the data collected in this research after descriptive statistics such as (gender, age, etc.) at the inferential level was performed using SPSS software and at the inferential level proportional to the measurement level Data and assumptions were used for statistical analysis including Pearson correlation test and regression. The results of linear regression showed that there is a significant relationship between citizenship behavior and information literacy with employees' productivity of Hakim Sabzevari University.

Keywords: Citizenship Behavior, Employee Productivity, Information Literacy, Hakim Sabzevari University, Staff