دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طیبه میرابی، ۱۳۹۷

بررسی رابطه بین هوش معنوی با اشتیاق تحصیلی و امید تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهر سبزوار سال تحصیلی ۹۶-۹۷

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی با اشتیاق تحصهیلی و امیهد تحصهیلی دانهش آموزان متوسطه دوم شهر سبزوار ، سا تحصیلی 96 97 انجام شد.از لحها ههدف ، کهاربرد ی و از - نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانهش آمهوزان متوسهطه دوم شهر سبزوار است که 9262 نار می باشند. جهت نمونه گیری در مرحله او با توجه بهه جنسهیت از روش نمونه گیری طبقه ای و سپس در طبقات از روش نمونه گیری تصادفی سهاده اسهتااده شهد ه و حجم نمونه بر اساس فرمو کوکران 371 نارانتخاب گردید، ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه امید تحصیلی اسنایدر ) 2112 (، پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز و دیگران ) 2114 ( و پرسشنامه هوش معنوی استیونز) 2114 ( می با شد. روش های آماری بکار گرفته شده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعهات ، آمار توصیای و استنباطی است که در تحلیل توصیای از جداو توزیع فراوانی، نمودارها، میانگین و دامنه تغییرات ، در تحلیل استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نهرم افهزار 21 spss استااده گردید. یافته ها نشان دادند بین هوش معنوی با اشتیاق تحصیلی و امید تحصیلی دانهش آموزان متوسطه دوم شهر سبزوار رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: هوش معنوی اشتیاق تحصیلی امید تحصیلی.

M.A. Thesis:

The Relationship between Spiritual Intelligence with Academic Passion and Academic Hope in male secondary school Students in Sabzevar in 96-97

The aim of this study was to examine the relationship between the spiritual intelligence with a passion for education and the hope of the second secondary school pupils of sabzevar city, 97-96 and the school year in terms of the purpose, application and type of solidarity. The statistical population consists of all the second secondary students study for the city of sabzevar is 9862 people. The first step in the direction of the sampling according to the gender of the stratified sampling method and then the classes of simple random sampling methods used and the sample size was based on the formula of the Cochrane nfrantkhab 370, academic information gathering questionnaire tool hope Snyder (2002), frderikaz and academic passion questionnaire Others (2004) and spiritual intelligence questionnaire Stevens (2004) with. Statistical methods descriptive statistics and inferential statistics, used for the analysis of the information used in the descriptive analysis of frequency distribution tables, charts, average and range changes, in the analysis of inference of Pearson and Multivariate regression to help 20 spss software was used. The findings showed between intellectual intelligence with a passion for education and the hope of the second secondary school pupils of sabzevar city, there is a significant relationship.

Keywords: academic, spiritual intelligence-passion-the hope scholarship.