دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: لیلی سادات احمدی وفا، ۱۳۹۷

رابطه ابعاد رهبری آموزشی و فرسودگی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان خوشاب.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد رهبری آموزشی و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان خوشاب انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه پژوهش را کلیه دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان خوشاب تشکیل میدهند که بر اساس آمار تعداد کل دانشآموزان 360 نفر میباشند که 186 نفر آنها به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر (فرم اصلاح شده،1981)، فرسودگی تحصیلی مسلش (2002) و رهبری آموزشی هوی ومیلکارک (2003) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ابتدا با استفاده از تکنیکهای آمار توصیفی مثل؛ جداول توزیع فراوانی، نمودارها، شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و ضریب همبستگی توصیف شده و در ادامه با استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی مثل؛ آزمون معنیداری ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیری از دادهها، استنباط آماری به عمل آمده است. در ضمن نرمال بودن دادهها، توسط آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شده است. لازم به ذکر است که تمام مراحل تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرمافزار spss ویراست 23 انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که سهم واریانس در نمرات انگیزش تحصیلی که به وسیله متغییرهای پیشبین در نظر گرفته شده است مقدار (118/0) میباشد. در فرضیه اصلی مقدار F محاسبه شده (036/6) با درجه آزادی 4 و 182 از مقدار جدول بزرگتر است، لذا متغییرهای پیشبین میتوانند به صورت معنیدار متغیر ملاک را پیشبینی کنند. در فرضیه فرعی اول، سطح معنیداری برای تمام موارد کمتر از 50% است. دراین مورد فرض صفر رد میشود بنابراین فرسودگی تحصیلی با انگیزش تحصیلی رابطه دارد. در فرضیه فرعی دوم در رابطه با ابعاد رهبری آموزشی با انگیزش تحصیلی، سطح معنیداری بالاتراز 05/0 است و در این فرضیه، فرض صفر تأیید میشود، به عبارت دیگر ابعاد رهبری آموزشی با انگیزش تحصیلی رابطه معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها: ابعاد رهبری آموزشی، فرسودگی تحصیلی، انگیزش تحصیلی

M.A. Thesis:

The Relationship between Educational Leadership Dimensions and Academic Burnout with Academic motivation of secondry gril student in khoshab city.

Current study Was performed with aim of review of relation of education leading aspects and educational exhaustion of girl students at high school second class in khoshab town. Current study is from type of affinity from point of view of fundamental aim and descriptive method. Research community was consisted of all girl students of the high school second class of the town. That according of statistics they were 260 students and 186 of them were selected as bunch and multistep and with regard of morgan table as sample. Research tools were questionnaire of harter educational exhuation (adjusted form 1981). Selesh educational exhaustion (12005). And educational Leading of havy and licart (2003). For data analysis techniques of descriptive statistic such as affluence distribution table, charts, central indices. Dispersion indices and affinity cheat were used and then techniques of inferential statistic such as meaningful test of affinity coefficient and multivariate regression from data and inferential statistics were used. Note that data normality has been studied by leaning and skewing test. And all process of data analysis has been performed by spss software version 23. Results showed that portion of variance in scores of educational excitation with regard to prediction variables is (118%). In the main hypothesis amount of calculated f is (6/036) with freedom degree of 182 and 4 that is greater than table. Prediction variables can predict salak variable meaning fully in the first by hypothesis. Meaningful level for all cases in lower than 50%. In this case zero assumption is rejected. Hence educational exhaustion is related with educational excitation. In the second by hypothesis. In relation between educational leading aspects with educational excitation, meaning full level is higher than 0/05 and in this hypothesis, zero assumption is approved. Id est. educational leading aspects are not related with educational excitation meaningfully

Keywords: Educational Leading aspects, Educational Excitation, Educational excitation