دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهام فتاحی ثانی، ۱۳۹۷

اثر شیوه های فرزندپروری والدین بر تفکر مثبت اندیشی و دلبستگی دانش آموزان دوره ی اول ابتدایی شهر سبزوار

این پژوهش با هدف اثر شیوه های فرزندپروری والدین بر تفکر مثبت اندیشی و دلبستگی دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهر سبزوار انجام شده است این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود ابزار پژوهش شیوه های فرزند پروری بامریند (1973)، پرسشنامه دلبستگی هالپرن و کاپنبرگ (????) و پرسشنامه تفکر مثبت اینگرام و ویسنیکی(1992) بود جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهر سبزوار می باشد که شامل 4815 نفر هستند. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای و سپس تصادفی ساده استفاده شد حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 150 نفر بود. در این پایان نامه از روش های آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد که در تحلیل توصیفی از جداول توزیع فراوانی، نمودارها، میانگین، دامنه تغییرات و ... استفاده می شود و در تحلیل استنباطی از همبستگی و رگرسیون به کمک نرم افزار spss20 استفاده شد یافته ها نشان داد شیوه ی قاطع واطمینان بخش بر تفکر مثبت اندیشی و دلبستگی دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهر سبزوار بیشترین تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها: شیوه های فرزندپروری والدین - تفکر مثبت اندیشی – دلبستگی

M.A. Thesis:

The Effect of Parents Parenting Techniques on the Positive Thinking and Attachment of Children in First grade of elementary Students in Sabzevar

This research is aimed at the effect of parental practices on positive thinking and introspection first grade students attachment sabzevar County has been doing this research in terms of the objective applied in terms of the type of research, descriptive of the type of research instrument of solidarity was parenting practices (1973), delb questionnaire Halpern and and a questionnaire, positive thinking and Ingram (1992) statistical society was this research to include all first grade students in sabzevar city that includes 4815 n. For a sampling of cluster sampling method was used, and then a simple random sample size based on the formula n = 150 Cochran. In this thesis the descriptive and inferential statistical methods for the analysis of the information that was used in the descriptive analysis of frequency distribution tables, charts, averages, changes, etc. And used in the regression analysis, correlation and inference of the software was used to help spss20 the findings showed a decisive way of introspection on the part of positive thinking and attachment first grade students sabzevar County most affected

Keywords: parental practices-positive thinking introspection – attachment.