دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: صدر سلیمانی، ۱۳۹۷

بررسی رابطه بین اخلاق کار سازمانی و رضایت شغلی با توانمندی کارکنان جمعیت هلال احمر غرب استان خراسان رضوی

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین اخلاق کار سازمانی و رضایت شغلی با توانمندی کارکنان جمعیت هلال احمر شهرستانهای غرب استان خراسان رضوی به مرحله اجرا درآمد . جامعه آماری پژوهش ، کلیه کارکنان جمعیت هلال احمر شهرستان های غرب استان خراسان رضوی ( سبزوار ، جوین ، جغتای و داورزن ) به تعداد 70 نفر می باشد . روش نمومنه گیری بصورت سرشماری انجام شد و کلیه جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه 34 سوالی از اخلاق کار سازمانی ( مولوی و جهانبخش ) و ضریب آلفای کرونباخ 89? و پرسشنامه رضایت شغلی استاندارد مینه سوتا و ضریب آلفای کرونباخ 91? و پرسشنامه 12سوالی از توانمندی کارکنان اسپریتزر و ضریب آلفای کرونباخ 86? بود . داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت . یافته ها نشان داد که بین اخلاق کار سازمانی و رضایت شغلی با توانمندی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد .

کلیدواژه‌ها: اخلاق ، اخلاق کار سازمانی ، رضایت شغلی ، توانمندی،هلال احمر

M.A. Thesis:

The relationship between organizational work ethic and job satisfaction with empower of employees the Department of the REdCRESENT SOCIETYOF٫ west Khorasan Razavi

This research was carried out with the aim of determining the relationship between organizational work ethics and job satisfaction with the ability of Red Crescent staff of west of Khorasan Razavi province. The statistical population of this study is all employees of Red Crescent city of west of Khorasan Razavi province (Sabzevar, Jouin, Goghtaei and Davarzan) with 70 people. Census sampling method was used and all of the statistical population was selected as sample. The instruments used in this study included 34 questionnaires on organizational work ethics (Molavi and Jahanbakhsh) and Cronbach's alpha coefficient 89%, Minnesota standard job satisfaction questionnaire, and Cronbach's alpha coefficient (91%). The questionnaire was 12 questions about the ability of Spreader staff and 86% Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple stepwise regression analysis using SPSS software. Findings showed that there is a significant relationship between organizational work ethics and job satisfaction with staffing abilities.

Keywords: Ethics, Organizational Ethics, Job Satisfaction, Capacity, Red Crescent