دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احسان حریریان، ۱۳۹۷

تاثیر مهارت های نرم مدیران بر عملکرد کارکنان

چکیده در دنیای امروز به دلیل پیچیدگی امور در حوزه¬های مختلف کاری که ناشی از رشد روزافزون دانش و تکنولوژی در عرصه¬های مختلف است، مدیریت مسائل و سازماندهی و برنامه¬ریزی درست و مؤثر به منظور دستیابی به اهداف سازمانی با موانع و چالش¬هایی روبه¬رو می¬باشد. یکی از چالش¬های اصلی برای رهبران و مدیران در دنیای امروز، مسئله مدیریت منابع انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی است. در این میان، راهکارهای متفاوتی برای رفع این مسئله در میان مدیران مطرح می¬باشد. یکی از راه¬حل¬های موجود، توسعه مهارت¬های نرم مدیران و رهبران سازمان است. در این مطالعه مهارت¬های نرم مدیران اعم از اعتماد به نفس، ارتباطات بین¬فردی، ارتباطات، نگرش، سبک رهبری و تفکر خلاقانه مدیران بر عملکرد کارکنان سنجیده می-شود. جهت جمع¬آوری اطلاعات، پرسشنامه¬ای میان 100 نفر از کارکنان فرمانداری¬های استان خراسان رضوی توزیع گردید. پس از جمع¬آوری، این داده¬ها از طریق نرم¬افزار Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر مبنای آن فرضیات این تحقیق بررسی شد. در نهایت مشخص شد که از میان مهارت¬های نرم ، اعتماد به نفس، ارتباطات بین فردی، ارتباطات، نگرش و سبک رهبری بر عملکرد مدیران تأثیر مثبت و معناداری دارد و در میان ابعاد مهارت¬های نرم در این تحقیق، تنها تفکر خلاقانه بر عملکرد مدیران تأثیری نداشته است.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

The Effect of Software Administrator Skills on Organizational Performance

Abstract Nowadays, a great complexity in different areas caused by increased knowledge and technology growth, face the achievement of organizational objectives with great obstacles. These days for leaders and managers, one of the most important obstacles is the issue of human resource management to achieve organizational objectives. There are many solutions for solving these kind of problems. One of them is developing soft skills of leaders and managers in organizations. In this study, the effect of soft skills of leaders consisting of self-confidence, interpersonal communication, communication, attitude, leadership method, and creative thinking were evaluated on employee performance. To collect data, we distributed a questionnaire between 100 employees of commander offices of Khorasan Razavi. These data and hypothesis of research were assessed by Smart-PLS. Finally, the result showed that all aspects of soft skills of leaders except creative thinking, significantly effect on employee performance

Keywords: