دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمدرضا شهریاری، ۱۳۹۷

توسعه بازارهای مالی، کیفیت نهادی و جهانی شدن

با توجه به گسترش روز افزون پدیده جهانی شدن و همچنین اهتمام کشورها در ترمیم و توسعه نهاد و زیر ساخت های خود این سوال می تواند مورد توجه قرار گیرد که جهانی شدن وکیفیت نهادی چگونه بر توسعه بازارهای مالی تاثیر گذار است به منظور بررسی رابطه مذکور در این تحقیق که بصورت داده های ترکیبی انجام گرفت کشور ها به دو دسته درحال توسعه و توسعه یافته تقسیم بندی شدند و روابط مذکور به طور جداگانه مورد آزمون قرار گرفت یافته های آماری نشان داد که در کشورهای توسعه یافته بین جهانی شدن و توسعه بازارهای مالی رابطه وجود دارد ولی در کشورهای در حال توسعه بین کیفیت نهادی و توسعه بازارهای مالی رابطه معناداری وجود دارد.به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته که به لحاظ کیفیت نهادی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته اند جهانی شدن و باز بودن درجه اقتصاد در این کشورها می تواند فاکتور مهمتری در توسعه بازارهای مالی آنها قلمداد شود . و در مقابل در کشورهای حال توسعه که از زیر ساخت های نهادی ضعیفی برخوردار هستند بهبود این متغیر بیشتر می تواند در فرایند توسعه یافتگی و خصوصا توسعه بازارهای مالی نقش بسزایی داشته باشد و بحث جهانی شدن و باز کردن درهای اقتصادی با توجه به کم بودن زیر ساخت های لازم نقش کم رنگ تری در این مقوله دارند.

کلیدواژه‌ها: توسعه بازارهای مالی، جهانی شدن ، کیفیت نهادی ، تولید ناخالص داخلی

M.A. Thesis:

Development of financial markets for institutional quality and globalization

Given the increasing expansion of the phenomenon of globalization as well as the interest of countries in the restoration and development of their institutions and infrastructures, this question can be taken into account how globalization and institutional quality affect the development of financial markets in order to examine the relationship in question. This research, which was done in combination, was divided into two groups of developed and developed countries, and these relationships were tested separately. Statistical findings showed that in developed countries between globalization and development of financial markets But in developing countries between institutional quality and development Financial markets have a meaningful relationship. In general, the results of the research indicate that in developed countries which are in a favorable position in terms of institutional quality, the globalization and openness of the economy in these countries can be a more important factor in the development of financial markets They should be considered. In contrast, in developing countries with poor institutional infrastructure, the improvement of this variable could be more effective in the development process, and in particular the development of financial markets, and the discussion of globalization and economic opening, given the low level of The necessaryconstruction has a smaller role in this category

Keywords: Development of financial markets, Globalization, Institutional quality, GDP