دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مسعود نایبی فرد، ۱۳۹۷

رقابت در بازار محصول، مالکیت دولتی و کیفیت کنترل داخلی

رقابت در بازار محصولات یک مکانیسم مهم رقابت در بازار و یک سازوکار محدودیت خارجی حکمرانی شرکت یا مالکیت شرکت‌ها است. از طرفی در سال‌های اخیر تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر تصمیمات استراتژیک شرکت و ارزش این تصمیمات، به‌طور فزآینده‌ای موردتوجه قرارگرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثر رقابت بازار محصول و مالکیت دولتی برکیفیت کنترل داخلی می¬پردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونه¬ای شامل 111 شرکت از بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران طی یک دوره¬ی پنج ساله بین سال¬های 1391 تا 1395 انتخاب گردید که با استفاده از نرم افزار R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده¬های تابلویی می-باشد. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری در سطح خطای 5 درصد می¬توان گفت بین مالکیت دولتی و کیفیت کنترل داخلی رابطه¬ی معناداری وجود ندارد اما رقابت بازار محصول تأثیر منفی و معنی داری بر کیفیت کنترل داخلی دارد.

کلیدواژه‌ها: کیفیت کنترل داخلی، رقابت بازار محصول، مالکیت دولتی

M.A. Thesis:

Product market competition, state ownership and internal control quality

Competition in the product market is an important mechanism of market competition and an external limitation mechanism of corporate governance or corporate ownership. On the other hand, in recent years, the impact of internal control quality on company strategic decisions and the value of these decisions have been increasingly taken into account. The main goal of this research is the investigation of the relationship between Product market competition, state ownership and internal control quality. To carry out the study, the data of 111 active companies in the Stock Exchange was collected and analysed using R software from 2012 to 2016. The research method is multivariate regression using panel data. According to the research findings and the statistical tests at the error level of p=5%, it can be said that there is not a meaningful relationship between state ownership and internal control quality, while the .Product market competition has a meaningful effect on the internal control quality

Keywords: Product market competition, state ownership, internal control quality