دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نصرت امیری، ۱۳۹۷

بحران مالی ؛کنترل خانوادگی و مدیریت سود

در چهارچوب نظریه¬ی نمایندگی، تعارض منافع بین مدیران و سهام¬داران، ناشی از آن است که اهداف این دو گروه الزاماً هم¬سو نیستند. مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی حسابداری، نمونه¬ای از انحراف مدیران از منافع سهام¬داران است که ممکن است، اعتبار گزارش¬های مالی را تضعیف کند و از این طریق، منافع سهام¬داران را به خطر بیندازد؛ و حتی باعث اخلال در بازار اوراق بهادار شود. در این میان متغیرهایی هم¬چون بحران مالی و نوع مالکیت ممکن است در بسط و گسترش مدیریت سود و یا محدود کردن آن مؤثر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بحران مالی و کنترل خانوادگی بر مدیریت سود واقعی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای این منظور از اطلاعات مربوط به 130 شرکت فعال در بورس طی یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 1391 تا 1395 گردآوری شده و با استفاده از روش داده¬های تابلویی و نرم¬افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین بحران مالی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد. همچنین کنترل خانوادگی رابطه بین بحران مالی و مدیریت سود را تعدیل می کند. در واقع مالکان خانوادگی به علت نظارت فعال¬تری که بر رفتارهای مدیران اعمال می¬کنند، زمینه را برای مدیریت کردن سود محدود می¬کنند.

کلیدواژه‌ها: بحران مالی، کنترل خانوادگی و مدیریت سود واقعی

M.A. Thesis:

Financial crisis; family control and profit management

In the framework of representation theory, the conflict of interests between managers and partners is due to the fact that the goals of these two groups are not necessarily the same. The management of dividends through accrual accounting accountability is a model for managing directors' interests in the interests of the shareholders, which may have the effect of undermining the reliability of financial reports through this way, discouragement the interests of shareholders, and even disrupting the portfolio. In the meantime, variables such as the financial crisis and the type of ownership may be effective in expanding or expanding profit management. The purpose of this study was to investigate the effect of financial crisis and family control on the effective management of the profits of listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, information about 130 active companies in the Stock Exchange during a 5-year period between 2012 and 2016 was collected and analyzed using panel data and EVIEWS. The results showed that there is a significant correlation between the financial crisis and earnings management. Also, family control modifies the relationship between the financial crisis and the profit management. In fact, family owners limit the scope for managing profits, due to more active oversight of manager behavior

Keywords: : Financial Crisis, Family Control, Real Profit Management