دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ازاده بوستانی، ۱۳۹۷

ساختار مالکیت، تأکید بر سرمایه گذاری استراتژیک و اثر متقابل آن بر بازده و ریسک سهام

مفاهیم ریسک و بازده همیشه در کنار مفاهیم سرمایه‌گذاری و تأمین مالی هستند و نمی‌توان آن‌ها را جدا از هم فرض کرد، چرا که تصمیم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری همیشه بر اساس رابطه‌ی میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت، تأکید بر سرمایه گذاری استراتژیک و اثر متقابل آن بر بازده و ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور از اطلاعات مربوط به 125 شرکت فعال در بورس طی یک دوره ی 5 ساله بین سال های 1391 تا 1395 گردآوری شده و با استفاده از روش داده های تابلویی و نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سهام داران عمده عامل مهمی است که بر ریسک و بازده سهام تأثیرگذار است. سهام داران عمده که همان درصد سهام دارای خق رأی را تشکیل می دهند، به علت نظارت فعالی که بر شرکت و مدیران اعمال می-کنند و نیز سهیم بودن آنان در تصمیم گیری های مربوط به شرکت، نقش مؤثری بر افزایش بازدهی شرکت و کاهش ریسک دارد. هم چنین نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری استراتژیک تأثیر معناداری بر ریسک و بازده سهام ندارد.

کلیدواژه‌ها: بازده، ریسک غیرسیستماتیک، ساختار مالکیت و سرمایه گذاری استراتژیک.

M.A. Thesis:

Ownership Structure and Strategic Investment Emphasis On Stock Returns and Risks

Abstract The concepts of the risk and return are always in line with the investment and the financial affairs, and I can presume that investment decisions are always based on a relationship between risk and return. The purpose of this study is to examine the relationship between ownership structure, emphasis on the strategic investment and its interaction with returns and risk of shares of the companies listed in Tehran Stock Exchange. To do so, the information of 125 companies active in the Stock Exchange was analyzed using panel data and Eviews during a 5-year period between 2012 and 2016. The results of the research showed that the main shareholders are important factors affecting the risk and returns of the stocks. Major shareholders, which make up the same percentage of voting shares, have an important role to play in increasing company efficiency and reducing risk due to the active oversight of the companies and executives as well as their participation in the company decision making. In addition, the findings suggest that strategic investment had no significant effect on risk and stock returns.

Keywords: Returns, Non-systematic Risk, Ownership Structure, Strategic Investment