دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رقیه بیدی، ۱۳۹۷

‏ تاثیر تلفیق آموزش هیجان مدار و مثبت نگری بر تاب آوری و تفکر مثبت والدین دانش آموزان ناشنوا و کم شنوا در سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تلفیقی هیجان مدار و مثبت نگری بر تاب‌آوری و تفکر مثبت والدین دانش آموزان ناشنوا و کم‌شنوا انجام شد. روش این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه والدین دانش آموزان ناشنوا و کم شنوا در سطح شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد 60 نفر تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت تمام شماری به تعداد 60 نفر بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(30 نفر) و کنترل(30 نفر) جایگزین شدند. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه¬های استاندارد تاب‌آوری کونور و دیویدسون(2003) و تفکر مثبت اینگرام و ویسنیکی (1988) استفاده شد. پس از انجام پیش آزمون گروه آزمایش تحت آموزش تلفیقی هیجان مداری (مریسون،2002) و مهارت های مثبت اندیشی سلیگمن(2004) طی 10جلسه 75 دقیقه ای (هرهفته یک جلسه) قرار گرفتند ولی گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از اتمام برنامه مداخله ای از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس) به کمک نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش تلفیقی هیجان مدار و مثبت نگری بر تاب‌آوری و تفکر مثبت والدین دانش آموزان ناشنوا و کم‌شنوا موثراست.

کلیدواژه‌ها: آموزش هیجان مدار، آموزش مثبت نگری، تاب آوری، تفکر مثبت.

M.A. Thesis:

The Effect of Couple Therapy and Positive Threat Therapy on the Resonance and Positive ‎Thinking of Parents of Deaf and Hearing-impaired Students ‎

The purpose of this study was to investigate the effect of emotional-focused compilation and positive thinking on the resilience and positive thinking of parents of deaf and hearing impaired students. The method of this quasi-experimental design was pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study was 60 parents of all deaf and hard of hearing students in the city of Sabzevar in the academic year of 2017-2018. Sampling method was a total number of 60 people who were randomly assigned to either experimental (30) or control (30) groups. Data were collected by Conor and Davidson Resilience Standards (2003) and Positive Thinking Ingram and Visnicky (1988). After the pre-test, the experimental group underwent an excitecular compilation (Marrison, 2002) and Seligman's (2004) positive thinking skills during 12 sessions of 75 minutes (one session per week), but the control group did not receive any training After completing the intervention program, both groups were subjected to post-test. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (covariance analysis) using SPSS version 18 software. The results showed that emotional and positive hypothesis compilation is effective on the resilience and positive thinking of parents of deaf and hearing impaired students.

Keywords: Excitement Training, Positive Training, Resilience, Positive Thinking.