دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم ذوالفقاری، ۱۳۹۷

بررسی مقایسه فقهی مشارکت سیاسی زنان در مذاهب اسلامی

امروزه مشارکت زنان در عرصه های سیاسی از موضوعات مهم مورد توجه فعالان سیاسی می باشد .در طول تاریخ عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی وجود داشته اند که بستر مناسبی برای مشارکت سیاسی زنان به وجود آورده و آن را تحت الشعاع قرار داده اند .در سالهای اخیر تحولات گسترده در حوزه های مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی و مسائل منطقه ای و بین المللی ، باعث توجه بیشترجوامع به موضوع مشارکت سیاسی زنان شده است. در دین اسلام برای حضور زنان در اجتماع هیچ مانعی وجود ندارد، زنان به اندازه مردان مکلفند تا به دستورات دینی در حوزه های مختلف عمل کنند، بزرگی دامنه این امر در عملکرد زنان مسلمان که در ساختن تاریخ اسلام سهم موثری داشته اند قابل مشاهده است، از طرف دیگر با توجه به آیات قران، داستان اقوام مختلف و ادیان گذشته نقش زنان را در ترکیب اجتماعی سیاسی جوامع می توان جستجو کرد .در بررسی های فقهی مکتب اهل البیت(ع) ، مذاهب اسلامی ، مکاتب مختلف اهل سنت ، همه معتقدند که زنان همچون مردان، بخش عظیمی از اجتماع انسانند، از کرامت، شرافت، حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردارند ودر پیشگاه خدا ودین مسئولند ولی برداشت متفاوت آنها از گزاره های دینی در عرصه های مختلف باعث تفاوت زاویه های دید آنها شده است از این رو بر اساس دیدگاه امامیه وگروهی از اهل سنت ، اصل بر جواز مشارکت بانوان است اما دیدگاه دیگری از اهل سنت ، اصل برمحدودیت زنان است ، مگر در صورتی که ضرورت باشد.

کلیدواژه‌ها: فقه، مشارکت سیاسی، مشارکت سیاسی زنان، مذاهب اسلامی

M.A. Thesis:

Judicial Study of Women's Political Participation in the Islamic Religions

Today, women's participation in political arena is one of the important issues for political activists. Throughout history, there have been various political, social, economic, and cultural factors that have created and undermined the political participation of women. In recent years, widespread developments in various socio-economic political areas ... and regional and international issues have led to greater attention from women to the issue of women's political participation. In Islam, there is no obstacle to the presence of women in the community; women are as much as men obliged to practice religious orders in various areas; the magnitude of this is visible in the performance of Muslim women who have contributed to the construction of Islamic history, On the other hand, according to the verses of the Quran, the story of various tribes and past religions can be searched for the role of women in the socio-political composition of societies. In the jurisprudential studies of the Ahlul-Bait (AS) schools, Islamic religions, various Sunni schools, everyone believes that Women, like men, have a large part of the human community, have dignity, dignity, social and political rights, and The sons of God and the Dead are responsible, but their different perceptions of religious propositions in different fields have made their viewing angles different. Therefore, based on the viewpoint of the Imams and the group of Sunni, the principle is based on the permission of the participation of women, but another view of Sunnis, Women are marginalized, unless they are necessary.

Keywords: jurisprudence, political participation, women's political participation, Islamic religions