دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمید رضا اطهری نیا، ۱۳۹۷

بررسی رابطه ی استفاده آموزشی از شبکه های اجتماعی مجازی با اشتیاق تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی استفاده آموزشی از شبکه‌های اجتماعی مجازی با اشتیاق تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار صورت گرفت. جامعه‌ی مورد پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 97-96 ( به تعداد 1744 دانشجو) بود. روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 315 نفر به دست آمد. برای گردآوری دادها از سه پرسشنامه‌ی کاربردهای آموزشی شبکه های اجتماعی یعقوبی، نجفلو و محمدی(1391)، پرسشنامه‌ی اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد و پاریس (2004) و پرسشنامه‌ی فرسودگی تحصیلی مسلش (1981) استفاده شد. داده ها و اطلاعات موجود در پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS 16 تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی شامل جداول و نمودارهای فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و در سطح آمار استنباطی شامل آزمون معناداری همبستگی، رگرسیون، آزمون t و واریانس یک‌راهه بود. نتایج به‌دست آمده نشان داد که متغیر استفاده از شبکه‌ها‌ی اجتماعی 14 درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی و 5 درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی را پیش بینی می کند. همچنین میزان استفاده‌ی آموزشی دانشجویان از شبکه‌های اجتماعی مجازی مطلوب بوده اما میزان اشتیاق تحصیلی دانشجویان در وضعیت نامطلوب می¬باشد. همچنین فرسودگی تحصیلی دانشجویان در حد پایین قرار دارد. علاوه بر این در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بین متغیر استفاده‌ی آموزشی از شبکه‌های اجتماعی مجازی با متغیر اشتیاق تحصیلی و زیر مقیاس¬های آن رابطه‌ی مثبت و معنادار وجود دارد (37/0r=+) و بین متغیر استفاده‌ی آموزشی از شبکه‌های اجتماعی مجازی با فرسودگی تحصیلی و زیر مقیاس¬های آن رابطه‌ی منفی و معنادار وجود دارد (22/0-r=). نتایج تحقیق حاکی از آن بود که استفاده‌های آموزشی دانشجویان از شبکه‌های اجتماعی مجازی با اشتیاق تحصیلی رابطه‌ی مثبت و با فرسودگی تحصیلی رابطه‌ی منفی دارد. اساتید دانشگاه‌ها می‌توانند در فعالیت‌های آموزشی خود با استفاده‌ی آموزشی از شبکه‌های اجتماعی مجازی همچون اشتراک گذاری جزوات و مطالب درسی، تصاویر و فیلم‌های آموزشی، مقالات، نشریات آموزشی و سایر ارتباطات علمی، عملکرد تحصیلی دانشجویان را بهبود بخشند

کلیدواژه‌ها: : استفاده‌ی آموزشی، شبکه‌های اجتماعی مجازی، اشتیاق تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، دانشجویان علوم پزشکی

M.A. Thesis:

Investigating the relationship between educational use of virtual social networks with academic eagerness and academic burnout in students of Sabzevar University of Medical Sciences

The purpose of this study was to Investigating the Relationship between Educational Use of Virtual Social Networks with Academic Engagement and Academic Burnout among Students of Sabzevar University of Medical Sciences. The research population included 1744 students from Sabzevar University of Medical Sciences in the academic year of 2017-2018. Sampling method was Cluster random. Data were collected from three questionnaires of social networks applications by Yaghoubi, Najafloo and Mohammadi (2012), School Engagement Scale by Fredericks, Blumenfeld & Paris (2004) and Maslach Burnout Inventory (1981). Data were analyzed by SPSS 16. Data analysis were at descriptive statistics level including frequency tables and Charts, mean and standard deviations of variables and at inferential statistics level including correlation test, regression, T test and one-way Variance. The results showed that the use of virtual social networks predicted 14% of variance of academic engagement and 5% of variance of academic burnout. Also, Students' educational use of virtual social networks is desirable, but the degree of students' academic Engagement is in an unfavorable situation. Students' academic burnout is also low. there is a positive and significant correlation between the variables of educational use of virtual social networks with academic engagement and its subscales in students of Sabzevar University of Medical Sciences (r = 0.37), and there is a negative and significant correlation between the variables of educational use of virtual social networks with academic burnout and Its subscales (r = -0.22). The results of this paper indicate that students' educational use of virtual social networks has a positive impact on students. University professors can use virtual social networks in their student education activities such as sharing booklets and content, educational materials and videos, articles and educational publications, and other scientific communications

Keywords: educational use, virtual social networks, academic engagement, academic burnout, medical Sciences st