دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امیر پویاتبار، ۱۳۹۷

بررسی فقهی و حقوقی بیمه های دانش آموزی در مدارس ایران

امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان چنان حجم عظیمی را به خود اختصاص داده که در برخی از کشور ها قسمتی از حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان « حوادث آموزشی» به طور ویژه به طرق جبران این خسارات می پردازد که عمده این خسارات نیز ناشی از حوادثی است که در داخل مدرسه برای دانش آموزان رخ می دهد . دانش آموزان ، مصرف کنندگان اصلی خدمات درمانی هستند که با پرداخت حق بیمه در ابتدای هر سال تحصیلی از مزایای بیمه ( مانند هزینه های درمانی ، هزینه ی ناشی از حوادث ، غرامت ، فوت و نقص عضو بر اثر حادثه) استفاده می کنند. بیمه حوادث دانش آموزی تاریخچه اش به دهه ی 1340 بر می گردد که به صورت اختیاری در سطح کل کشور آغاز شده است. بیمه حوادث از مسائلی است که فقه اسلامی در زمینه پرداخت خسارت بیمه شدگان به ویژه دانش آموزان موافق بوده است و اصل جبران خسارت در فقه اسلامی مورد تاکید می باشد.و در حقوق هم پرداخت غرامت ناشی از حوادثی که برای بیمه شدگان پیش آمده است مورد تاکید قرار داده شده است . حکم به صحت و استقلال قرارداد بیمه حوادث دانش آموزی با عرضه این قرارداد بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود مانند آیات شریفه « اوفوا بالعقود » و « تجاره عن تراض» » و روایات « المونون عند شروطهم» و « الناس مسلطون علی اموالهم» و تطبیق این قرارداد با قواعد عمومی قراردادها صورت گرفته است.در این پایان نامه هدف اصلی بررسی فقهی و حقوقی بیمه دانش آموزی می باشد که ادله فقها و حقوق دانان در جبران خسارت مورد پژوهش قرارگرفته شده است .

کلیدواژه‌ها: بیمه دانش آموزی ،جبران خسارت ، خسارت بدنی ، پرداخت غرامت

M.A. Thesis:

Jurisprudential and legal surveys of students insurance in Iranian schools

Today, students 'losses and students' damages are of such a large scale that in some countries part of civil liability law, entitled "Educational Accidents", specifically deals with compensation for these damages, which are major This damage is also due to events that occur inside the school for students. Students are the main consumers of health care services that use insurance premiums at the beginning of each school year for benefits (such as medical expenses, expenses from accidents, compensation, death, and disability of the members of the accident). Student accident insurance dates back to the 1340s, which has been initiated individually throughout the country. Accident insurance is one of the issues that Islamic jurisprudence has agreed on in order to pay insured damages, especially for students, and the principle of compensation in Islamic jurisprudence is emphasized. In the case of salaries, disputes arising from accidents that have occurred to insured persons Emphasis is placed. In this thesis, the main objective of the jurisprudential and legal study of student insurance is that the jurisprudents 'and jurisprudents' arguments in compensation have been investigated

Keywords: Student Insurance, Compensation, Physical Damage, Compensation