دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: صغری ذوالفقاری، ۱۳۹۷

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری باسازگاری تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سبزوار در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با سازگاری تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سبزوار در سال تحصیلی ??-1396 انجام شد از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرسبزوار می باشد که شامل 9872 نفر هستند. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای و سپس تصادفی ساده استفاده شد حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 370 نفر می باشد ابزار مورد استفاده در پژوهش شیوه های فرزند پروری بامریند (1973)، پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (????) و پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی (ASRQ) می باشد همچنین در تحلیل های آماری از همبستگی و رگرسیون به کمک نرم افزار spss20 استفاده شد نتایج یانگر این می باشد که سبک های فرزند پروری با سازگاری تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر سبزوار رابطه مثبت و معنا داری دارد

کلیدواژه‌ها: سبک های فرزند پروری - سازگاری تحصیلی - خود تنظیمی تحصیلی

M.A. Thesis:

The Relationship between parenting Styles with Academic Adjustment and Educational Self-Regulation among Secondary female Students of Sabzevar in ۱۳۹۶-۱۳۹۷

This research aims to investigate the relationship between parenting styles and their educational setting and adjustment of female students in the second city of sabzevar in the secondary school year 97-1396, was doing in terms of the objective applied in terms of the type of research was descriptive, correlation statistical society, the research includes all female students m The second is shhrsabzoar, which includes tusth 9862 people. For a sampling of cluster sampling method was used, and then a simple random sample size based on the formula of Cochran was 353 people tools used in parenting practices research (1973), Baker academic compatibility questionnaire and (1984) and the academic questionnaire (ASRQ) was also in Statistical regression and correlation of l to help software was used to spss20 the results showed the styles of parenting education and regulatory compatibility of your secondary school girl students II city of sabzevar significant positive relationship.

Keywords: : parenting styles-compatibility of your academic qualification-setting.