دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نرگس احمدی، ۱۳۹۷

رابطه ی یادگیری مشارکتی و مهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار

این تحقیق به منظور بررسی رابطه‌ی یادگیری مشارکتی و مهارت‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار انجام شد، جامعه تحقیق والد و مربیان مدارس و دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال 97-1396 بودند که 374 نفر به صورت خوشه‌ای - تصادفی انتخاب شدند. والد و مربیان به پرسشنامه 60 سؤالی مهارت اجتماعی ماتسون و دانش‌آموزان به پرسشنامه یادگیری مشارکتی مقیمی و رمضان پاسخ دادند. موفقیت تحصیلی در این پژوهش، میانگین معدل نیمسال قبلی فرزندان بود.یادگیری مشارکتی دانش اموزان دختر به وسیله پرسشنامه ی یادگیری مشارکتی مقیمی و رمضانی اندازه گیری شد. .مهارت ها ی اجتماعی دانش آموزان دختر به وسبله ی پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون اندازه گیری شد. به طور کلی نتایج نشان داد که بین یادگیری مشارکتی و مهارت‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین یادگیری مشارکتی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار رابطه معنادار وجود دارد. بین مهارت‌های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار رابطه معنادار وجود دارد

کلیدواژه‌ها: : یادگیری مشارکتی، مهارت‌های اجتماعی ، دانش‌آموز، سلامت روانی، پیشرفت تحصیلی و شهرستان سبزوار

M.A. Thesis:

The relationship on Participatory Learning and Social Skills with student Achievement in Elementary School Girl Students in Sabzevar

This study was conducted to investigate the relationship between participatory learning and social skills with academic achievement of elementary school students in Sabzevar city. A research community of parents and educators of schools and elementary school students in Sabzevar city in the year  374 individuals were randomly selected randomly. Parents and educators responded to Matsun's social skills questionnaire and students questionnaire. They participated in the participatory learning questionnaire of Moghimi and Ramadan. The academic achievement in this study was the average of the last half-year of the children. Participatory learning of the female students was measured by Moghimi and Ramezani participatory learning questionnaires. The social skills of female students were measured by the Matsun social skills questionnaire.  Overall, the results showed that there is a meaningful relationship between participatory learning and social skills with the academic achievement of primary school girl students in Sabzevar, as well as there is a significant relationship between participatory learning and the academic achievement of primary school girl students in Sabzevar. There is a meaningful relationship between social skills and academic achievement of primary school girl students in Sabzevar city.

Keywords: collaborative learning, social skills, student, mental health, educational progress, Sabzvar