دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد ایازی جنت ابادی، ۱۳۹۷

تنوع کسب و کار و عملکرد آتی شرکت با نقش تعدیلی هزینه ی نمایندگی

در سال‌های اخیر، ارتباط بین عملکرد و تنوع شرکت موضوع مهم در مدیریت مالی شده است. استراتژی تنوع در کسب و کار شرکت‌ها می‌تواند توان رقابتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تنوع کسب و کار بر عملکرد آتی و نیز بررسی هزینه‌های نمایندگی در رابطه‌ی بین تنوع و عملکرد می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از شاخص هرفیندال- هیرشمن برای اندازه‌گیری تنوع کسب و کار، برای ارزیابی عملکرد از شاخص بازده‌ی دارایی‌ها و برای هزینه‌ی نمایندگی از شاخص هزینه‌های عملیاتی بر فروش شرکت استفاده گردیده است. نمونه مورد بررسی شامل 86 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره‌ی 5 ساله بین سال‌های 1390 تا 1394 است. و به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. و برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های این پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیان‌گر این است که بین تنوع کسب و کار و عملکرد آتی شرکت‌های مورد بررسی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و هزینه نمایندگی رابطه‌ی بین تنوع و عملکرد آتی را تعدیل می‌کند. در نتیجه می‌توان گفت که تنوع کسب و کار، برعملکرد شرکت‌های مورد بررسی تاثیر مثبت و باعث افزایش بازده‌ی دارایی‌های شرکت‌ها و همچنین هزینه نمایندگی می‌تواند باعث تعدیل این رابطه گردد.

کلیدواژه‌ها: تنوع کسب و کار- عملکرد آتی شرکت- هزینه ی نمایندگی

M.A. Thesis:

Business Diversification and future performance with agency cost as moderating

In recent years, the relationship between firm performance and diversity has been a major issue in financial management. The diversification strategy in the business can be influenced the competitive power of a company. The purpose of this research is to investigate the effect of the variety business on the future performance and also to examine the agency costing in related of variety and performance. In order to achieve this goal, the Herfindahl -Hirschman Index for measuring business diversification has been used to evaluate the performance of the asset performance index and for the cost of representing the operating costs index of the firm's sales. The examined sample includes 86 active companies in the Tehran Stock Exchange over a 5-year period between 1390 to 1394. The multivariate linear regression model was used to investigate the relationship between independent variables and dependent variables. We used of Inferential descriptive statistics to examine inferential statistics and Hypothesis test. The results of the research hypothesis test indicate that there is a direct and significant relationship between the business diversification and the future performance of the companies and the agency costing moderates the relationship between future performance and variation. As a result, it can be said that the diversification of business has a positive effects on the companies performance and also it causes to increase the assets of companies, also the agency costing cost can modify this relationship.

Keywords: business diversification- future performance-agency costing