دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سودابه علیپور، ۱۳۹۷

شرایط محیط کسب و کار و تأثیر آن بر کارایی شرکت های بیمه

صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه ی اقتصادی دارد، به طوری که عملکرد کارای این بخش، محرک سایر بخش های اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکت های بیمه واگذار می شود، علاوه بر تامین خسارت پیش آمده و احیای فعالیت ها، و تامین امنیت مالی در صورت پیشامدهای مختلف، مبالغ هنگفتی را نیز تشکیل می دهند،که چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش درمی آورند، لذا کارایی این نهاد مالی بسیار مهم، در جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط محیط کسب و کار و تاثیر آن برکارایی شرکت های بیمه است. بنابراین عوامل تاثیرگذار بر کارایی شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 الی 1395 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 11 شرکت بیمه است؛ مدل رگرسیون با استفاده از آزمون F لیمر و روش GLS تخمین زده شد؛ نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر این است که رابطه ی بین نرخ بیکاری باکارایی شرکت های بیمه منفی و معنادار است، رابطه ی بین نرخ بهره باکارایی شرکت های بیمه منفی و معنادار است و رابطه ی بین شاخص تمرکز صنعت باکارایی شرکت های بیمه منفی و معنادار است؛ همچنین رابطه ی بین نسبت کفایت سرمایه باکارایی شرکت های بیمه، نیز منفی و معناداراست. همچنین بین رشداقتصادی، نرخ تورم، شاخص بورس، ساختار مالکیت و اندازه شرکت با کارایی شرکت های بیمه، رابطه ی معناداری وجود ندارد. واژه های کلیدی: شرایط اقتصادی، شاخص تمرکز صنعت، کفایت سرمایه،کارایی شرکت های بیمه

کلیدواژه‌ها: شرایط اقتصادی، شاخص تمرکز صنعت، کفایت سرمایه،کارایی شرکت های بیمه

M.A. Thesis:

The conditions of the business environment and its impact on the efficiency of insurance companies

The insurance industry as one of the financial institutions, has a special place in economic growth, so that efficient performance of this sector, will Stimulates the other sectors of the economy . In fact, the small amounts that are assigned to insurance companies by insurers, in addition to providing damages and restoring activities and financial security in the event of various events, there are huge sums of money, Which will turn the big wheels of the economy, so the effectiveness of this important financial institution, is very important in society. The purpose of the present study is to investigate the conditions of the business environment and its impact on insurance companies; therefore, the affecting factors on efficiency of insurance companies accepted in Tehran Stock Exchange during the period of 1388-1385 were investigated. The research sample consists of 11 insurance company and regression model estimated with using the F-Lemmer test and GLS method. The results of the hypothesis test indicate that the relationship between the unemployment rate and the efficiency of insurance companies is negative and significant.The relationship between interest rates and the efficiency of insurance companies is negative and significant. The relationship between the index of industry concentration and the efficiency of insurance companies is negative and significant Also, the relationship between the ratios of capital adequacy to the efficiency of insurance companies is also negative and significant. Also, between economic growth, inflation rate, Stock index, ownership structure and the size of the company with effectiveness of insurance companies, there isn't a meaningful relationship Keywords: Economic conditions, Industry Focus Index, Capital adequacy, Performance of insurance companies

Keywords: Economic conditions, Industry Focus Index, Capital adequacy, Performance of insurance companies