دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: راضیه مهریزی، ۱۳۹۷

واکاوی و تحلیل رفتارهای اجتماعی بین فرادستان و فرودستان در تاریخ بیهقی

تاریخ آینه‌ی روشنگری اجتماعات و آینه‌ها است که می‌توان با مطالعه‌ی آن بسیاری از آداب و روسم مردمان در گذشته را باز شناخت. این روشنگری حاصل نشده است، مگر به پایکاری قلم آن‌هایی که خواسته‌اند، گرد زوایا و خبایا بگردند و هرکجا نکته‌ای یابند، در آن آویزند و بنایی بزرگ افراشته گردانند؛ چنان‌که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند؛ تاریخ پایه‌ای که آنچه در آن رفته است از این ابواب، حلقه در گوش ایشان باشد و از عهده آن بیرون توانند آمد و ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی از بزرگ‌ترین آنان است که می‌توان از آنچه بر قلم وی گذشته است، بسیاری از آداب و رسوم و تشریفات درباری فرمانروایان ترک تبار غزنوی را دریافت و با خلق و خوی مردمان هفت‌صد سال پیش، بیشتر آشنا شد و گه گاه بر بالش عاداتی که تا همین امروز ما راست، در آن روزگاران درنگ کرد. این پژوهش سعی دارد با تکیه اساسی بر تاریخ بیهقی دیگر، برخی از آداب و رسوم دبار غزنه را از جمله آیین، فرادستان را نسبت به فرودستان واکاوی و با ذکر شواهدی معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها: آیین، تاریخ بیهقی، غزنویان، فرادستان و فرودستان

M.A. Thesis:

Analysis and analysis of social behaviors in the history of Behaghi

The history of the Enlightenment is a collection of communities and mirrors that can be read by studying many of the rituals of people in the past. This enlightenment has not been achieved, except by the endorsement of the pen of those who have been asked to look round and right, and wherever they can point it, hang on it, and build a large building; as it has been mentioned until the end of the day, the base date What has gone from this Abub, the ring in their ears, and it can come out and Abolfazl Mohammad ibn Hussein Beyhaqi is one of the largest of them, which can be traced to many of his traditions and customs The court greeted Turcan descendants of Ghaznavi, and became more familiar with the mood of the people seven hundred years ago, and occasionally on the pillow of the habits that have so far We have the right, in those days he hesitated. This research tries to introduce some of the customs of Dharb Ghaznah, including the religion, and the metropolitan, to the descendant, and to mention the evidence.

Keywords: religion, history of Baygahi, Ghaznavids, Faradastan and descent.