دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهام قربانی، ۱۳۹۷

بررسی سیاست جنایی ایران و حمایت کیفری از صغار در برابر جرایم جنسی و بزه دیدگان جرایم جنسی با توجه به اصول فقهی

یکی از بارزترین نمونه های بزه دیدگی، بزه دیدگی جنسی است. که از دیرباز مورد توجه فقه و حقوقدانان قرار گرفته است. دراین زمینه پژوهش های زیادی انجام گرفته است اما آن چه در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت سیاست جنایی و حمایت کیفری ایران از بزه دیدگان جرایم جنسی خصوصاً اطفال است. در این راستا با مراجعه به کتب، مقالات و پایان نامه های فقهی، حقوقی، جامعه شناسی و... که به این مطلب پرداخته اند سعی در تبیین سیاست ها و همچنین بیان نقاط ضعف و قوت آنها شده است. به عنوان نتیجه این پایان نامه می توان بیان کرد سیاست های جنایی و حمایت کیفری از بزه دیدگان جنسی اعم از اطفال و زنان و مردان دارای خلل هایی است که این خلل ها را می توان از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی، پیش بینی آیین دادرسی خاص و ایجاد مراجع رسیدگی تخصیصی با حضور قضات متخصص و آموزش دیده به جهت جلوگیری از صدمات مازاد به بزه دیدگان و همچنین با الگوگیری از قوانین و اسناد بین المللی رفع نمود.

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی، حمایت کیفری، بزه دیدگی، صغار، جرایم جنسی، بزه دیدگان جرایم جنسی، اصول فقهی

M.A. Thesis:

Investigating Iranian Criminal Policy and Criminal Advocacy Against Sexual Crimes and Victims of Sex Crimes Regarding Legal Principles

One of the most salient examples of violation, etc. of violation that has long been the attention of scholars and the jurists is located. In this field of research a lot has been done, but what this article will done, but what this article will examine the criminal policy and criminal protection of Iran from misdemeanor victims sex crimes, especially the children.In tis regard, refer to books, etc. articles and thesis of jurisprudence and legal sociology, and… that to with this issue have tried to explain the policy and also the expressedin the policies of the criminal and criminal protection of crime victims sex crimes, ranging from children, men and women have pores such that the pores can be through criminal negligence, sideshow or being severe, the forecast procedure specific and make references to handle specialized with the presence of judges, Expert and trained in order to avoid injuries surplus order to avoid injuries surplus tomisdemeanor victims and also with the pattern making of the laws and international documents fix.

Keywords: Criminal policy, Criminal protection, Misdemeanor injury, children minor, Sex crimes, Misdemeanor vi