دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمد مهدوی مقدم، ۱۳۹۷

نقد و بررسی ارتباطات بی کلام در تاریخ بیهقی و گلستان سعدی

انسان برای رفع نیازهای بی‌شمار و متنوّع خویش، ناگزیر از ایجاد ارتباط با دیگران است. بسته به نوع نیاز انسان، نوع این ارتباط نیز متفاوت و متمایز خواهد بود؛ در این میان، دو نوع ارتباط کلامی و غیرکلامی، عمده‌تری ابزار انسان برای برقراری، تحکیم و استمراربخشی به عنصر ارتباط است. تاریخ بیهقی و گلستان سعدی، از برجسته‌ترین متون نثر فارسی به‌شمار می‌آیند که مهارت و استادی نویسندگان این دو متن ارجمند، باعث شده است که محقّقان و اندیشمندان از زوایای گوناگونی به بررسی و تحلیل آنان بپردازند؛ یکی از ابعاد برجسته و قابل اعتنا در این دو اثر، که هنوز ناشناخته باقی مانده است، توجّه به ارتباطات غیرکلامی موجود در آن‌هاست. از آن‌جا که این دو اثر، مبتنی بر روایت و گفت‌وگو هستند، طبیعی است که چنین عنصر کارسازی، در ساختار روایت و حکایات تاریخ بیهقی و گلستان سعدی، جایگاهی شایسته و درخور توجّه دارد. تاریخ بیهقی، با ساختار روایی خویش، مرزهای تاریخ را درنوردیده و به حوزه‌ی داستان و رمان نزدیک شده است؛ هم از این رو، توجّه به نوع و کیفیت روایت، ما را با اهمیّت و جایگاه ارتباطات غیرکلامی در ساختار روایی این اثر، آشنا خواهد ساخت. گلستان سعدی نیز با روایت حکایت‌های متعدّد و تأثیرگذار، سعی دارد تا مخاطب و خواننده‌ی را با خود همراه سازد و نویسنده، در این همراهی، از تمامی ابزارها و شگردهای ادبی و هنری، به‌خوبی بهره جسته است. بررسی چند و چون عنصر ارتباط و ارتباط غیرکلامی، بُعد دیگری از هنر سعدی را برای ما آشکار خواهد کرد. این پایان‌نامه با درنظرداشت اهمیّت ارتباط غیرکلامی در روند ساختاری و مفهومی این دو اثر بزرگ، ضمن بررسی و طبقه‌بندی نمونه‌های متعدّدی از کاربرد این عنصر مهم، تحلیل‌هایی از انگیزه‌های این کاربرد را نیز ارائه خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها: : ارتباط، ارتباط غیرکلامی، زبان بدن، تاریخ بیهقی، گلستان سعدی

M.A. Thesis:

Review the Content of The Behavioral Behavior in the Beyhaghi and Golestan History

Human beings are inevitably connected with others in order to meet their numerous and diverse needs. Depending on the human need, the type of this connection will be different and distinct; meanwhile, two kinds of verbal and non-verbal communications are the main means of mankind to establish, consolidate and continuity into the element of communication. T?r?kh-i Bayhaq? and Gulistan Saadi are considered among the most prominent Persian prose texts by these two lofty writers whose skill and workmanship have led scholars and thinkers to analyze them from various angles and perspectives. One outstanding and remarkable dimensions of the two works, which remains unknown, is the attention to non-verbal communication found in them. Since these two works are based on narration and dialogue, it is natural that such an element of workmanship has a worthy place worth needing attention in the structure of narrative and anecdotes of Bayhaq? and Gulistan Saadi. T?r?kh-i Bayhaq? with its narrative structure, has reached the boundaries of history and is close to the field of fiction and novels; hence, attention to the type and quality of narration will familiarize us with the importance and position of non-verbal communication in the narrative structure of this work. Gulestan Saadi narrating numerous influential stories is trying to bring the audience and reader together and the author has used all the literary and artistic tools in this companion. Investigating all aspects of the element of communication and non-verbal communication element will reveal another dimension of Saadi's art. This dissertation while considering the importance of non-verbal communication in the structural and conceptual process of these two great works will also provide analyses of the motives of this application along with the study and classification of several examples of the use of this important element.

Keywords: Communication, Non-Verbal Communication, Body Language, Tārīkh-i Bayhaqī, Gulistan Saadi