دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه سخاوت نیا، ۱۳۹۷

مقایسه خلاقیت ،خود کارامدی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش اموزان دختر دوره دوم متوسطه دولتی و غیر دولتی و تیزهوشان شهرستان سبزوار

چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس دولتی، غیر دولتی و تیزهوشان شهرستان سبزوار انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های علی- مقایسه ای می¬باشد. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 180 نفر از دانش آموزان قطع دوم متوسطه سبزوار (60 نفر مدارس عادی، 60 نفر غیردولتی و 60 نفر تیزهوشان) می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. داده¬های تحقیق از طریق پرسشنامه¬ خلاقیت عابدی (1372)، پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس (1977) و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جری جینگ و مورگان (1999) استفاده شد. یافته-های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌ تحلیل واریانس یک و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد دانش آموزان مدارس تیزهوشان و دولتی در میانگین خلاقیت و انگیزش تحصیلی نسبت به دانش آموزان مدارس غیردولتی از نمره بالاتری برخوردار هستند (01/0>P) و دانش آموزان مدارس تیزهوشان نیز دارای میانگین بالاتری نسبت به دانش آموزان مدارس غیردولتی هستند (05/0>P). همچنین نتایج نشان می دهد که دانش آموزان مدارس دولتی از میانگین انگیزش پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس غیردولتی و انگیزش پیشرفت تحصیلی کمتری نسبت به دانش آموزان مدارس تیزهوشان برخوردار هستند (01/0>P). با توجه به مجموع نتایج حاصله باید اذعان داشت که جداسازی دانش آموزان غیرانتفاعی از دانش آموزان عادی احتمالاً باعث کاهش خلاقیت و انگیزش تحصیلی آنها شده است هرچند در خودکارآمدی تحصیلی نقش مثبتی داشته است که احتمالاً به محیط خانوادگی آنها مرتبط می شود.

کلیدواژه‌ها: خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی، انگیزش پیشرفت تحصیلی، غیردولتی، تیزهوشان

M.A. Thesis:

Comparison of creativity٫ self-efficacy and motivation of academic achievement in female high school students in state and non-governmental and gifted schools in Sabzevar

Abstract The purpose of the present research was to compare creativity, academic self-efficacy and achievement motivation among high school female students of state run, private and special schools in Sabzevar. It was a comparative-casual research and included 180 high school students in Sabzevar (60 students from state run schools, 60 students from private schools and 60 students from special schools) and they were selected by multi-stage cluster sampling and Morgan table. Data of the research was obtained by creativity questionnaire of Abedi (1993), academic achievement motivation questionnaire of Hermans (1977), academic self-efficacy scale of Jerry Jing and Morgan (1999). Findings of the research were analyzed by SPSS software and uni-multi variate covariance analysis test. The results showed that there is significant difference between mean of creativity, academic self-efficacy and academic achievement motivation among students of state-run, private and special schools (p<0.01). state-run schools students have higher average than private school students in the average of creativity (p<0.01) and special schools students have higher average than private schools (p<0.05) but there is no significant difference between state-run and special schools in creativity average (p>0.05). according to the results, private school students have higher average than state-run school students in academic self-efficacy (p<0.05) and also special school students have higher average than private school students in academic self-efficacy (P<0.01). however, there is no significant difference between state-run and special school students in academic self-efficacy (p>0.05). also, the results show that state-run school students have higher average than private school students in academic achievement motivation and have less academic achievement motivation than special school students (p<0.01). special school students have higher average than private school students in academic achievement motivation (p<0.01). according to the results it can be said that although separating special and normal students has no damages and sometimes it was considered helpful, separating private school students and normal students may lead to decrease their creativity and academic motivation and had positive effect that is related to their family environment. So, it is needed to do more researches to clarify aspects of this issue

Keywords: creativity, academic self-efficacy, academic achievement motivation, private, special