دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه جراحی، ۱۳۹۷

رابطه تعارض کار - خانواده و استرس ادراک شده شغلی معلمان با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر سبزوار

پژوهش حاضر با هدف رابطه تعارض کار-خانواده و استرس ادراک شده شغلی معلمان با خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر سبزوار انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی-همبستگی بود. نمونه پژوهشی در این بررسی شامل 100 معلم و 100 دانش آموز مقطع ابتدایی سبزوار در سال 96 بود. داده¬های تحقیق از طریق پرسشنامه¬های تعارض کار-خانواده رستگار خالد (1381)، مقیاس خودناتوان سازی تحصیلی جونز و رودوالت (1982) و استرس ادراک شده شغلی کریاکو و ساتکلیف (1968) جمع آوری گردید. یافته¬های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌¬های تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت معناداری بین تعارض کار-خانواده با خودناتوان سازی تحصیلی (05/0>P) و همبستگی مثبت معناداری بین استرس شغلی ادراک شده با خودناتوان سازی تحصیلی وجود دارد (01/0>P). همچنین نتایج حاکی از آن بود که استرس ادراک شده شغلی، خودناتوان سازی را در جهت مثبت پیش بینی می کند (741/0-=? و 01/0P<). نتایج همچنین نشان می دهد که تعارض کار- خانواده نیز خودناتوان سازی را در جهت مثبت پیش بینی می کند (675/0=? و 01/0P<). با توجه به یافته های حاصله می توان گفت در برطرف کردن مشکلات مرتبط با خودناتوان سازی تحصیلی باید به تعارض کار-خانواده و استرس ادراک شده شغلی معلمان و به طور کلی مسائل شغلی آنان، توجه ویژه ای داشت. بنابراین اهمیت سازه های شغلی معلمان در خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان، غیرقابل انکار است.

کلیدواژه‌ها: تعارض کار-خانواده، استرس ادراک شده شغلی، خودناتوان سازی تحصیلی.

M.A. Thesis:

The Rerlationship bteween work-family Conflict and perceived occupational stress of teachers with Academic Self-Handicapping of Elementary Students in sabzevar City

the purpose of the present research was to study the relationship between work-family conflict and perceived occupational stress of teachers with primary students' academic self-debilitation of Sabzevar. the population of the research included 100 teachers and 100 students of primary school in Sabzevar in 2017. Data were obtained by work-family conflict questionnaire of Rastegar Khaled (2011), academic self-debilitation scale of Jones and Rudwalt (1982) and perceived occupational stress of Kriaco and Satklif (1968). Findings were analyzed by SPSS software and multi-uni variate regression analysis test. The results show that there is positive significant correlation between work-family conflict and academic self-debilitation (P<0.05) and also there is positive significant correlation between perceived occupation stress and academic self-debilitation (P<0.01). also, the results show that perceived occupational stress predicts self-debilitation in positive direction (p<0.01, ?=-0.741). the results demonstrate that work-family conflict also predict self-debilitation in positive direction (p<0.01, ?=0.675). according to the results it can be said that to solve problems related to academic self-debilitations, it is necessary to have special attention toward work-family conflict and perceived occupational stress and generally work-related problems of teachers. So, the importance of teachers' occupational structures in academic self-debilitation of students is undeniable.

Keywords: work-family conflict, perceived occupational stress, academic self-debilitation