دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد شکیب زاده، ۱۳۹۷

بررسی شخصیت‌های منظومه‌های عاشقانة همای و همایون و گل و نوروز خواجوی کرمانی

شخصیّت‌پردازی از عناصر اصلی داستان پردازی است که نویسنده به وسیله‌ی آن می‌تواند به قهرمان داستانش چهره‌ای واقعی ببخشد. توجه نویسندگان به عناصر داستانی از مباحث جدید داستان نویسی است. گاه نویسندگان و داستان سرایان پیشین با قدرت تفکر و تیزبینی این عناصر را البته نه به شیوه‌ی امروزی در آثار خود به کار گرفته‌اند. با بررسی آثار داستان سرایان بزرگ می‌توان ردپای ناآگاهانه‌ی این عناصر را در آن‌ها یافت. هدف از انجام این پایان‌نامه که به شیوه‌ی توصیفی – تحلیلی و کتابخانه‌ای صورت گرفته، بررسی شخصیّت و شخصیّت‌پردازی در منظومه‌های عاشقانه‌ی همای و همایون و گل و نوروز خواجوی کرمانی بوده است. این پایان‌نامه در سه فصل کلّی نگارش و تدوین شده است: در فصل اول که بنیاد‌های نظری پژوهش نام دارد، به تبیین مواردی چون انواع ادبی، ادبیات غنایی، شعر غنایی و منظومه‌های عاشقانه، عناصر داستان و شخصیّت و شخصیّت‌پردازی و بررسی زندگی و آثار خواجوی کرمانی پرداختیم. در فصل دوم با عنوان بررسی شخصیّت‌های منظومه‌ی عاشقانه‌ی همای و همایون، پس از بیان خلاصه‌ای از منظومه و تبیین ساختار آن، شخصیّت‌های بازتاب یافته در این منظومه را مورد واکاوای قرار دادیم. در فصل سوم با عنوان بررسی شخصیّت‌های منظومه‌ی عاشقانه‌ی گل و نوروز نیز با بیان خلاصه‌ی منظومه و تبیین ساختار آن، شخصیّت‌های این اثر را مورد بررسی قرار دادیم. در پایان نیز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی از پایان‌نامه ارائه نمودیم. واکاوی شخصیت پردازی خواجوی کرمانی در منظومه‌ی همای و همایون گویای آن است که وی به خوبی توانسته شخصیّت‌های انسانی و غیرانسانی، اصلی، فرعی، نوعی، قراردادی، ضدقهرمان، یاریگر قهرمان، یاریگر ضدقهرمان، واسطه، پویا و ایستا را به خوبی معرفی نماید. همچنین وی در توصیف شخصیّت‌ها چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم موفق عمل کرده است. مقایسه‌ی شخصیّت‌پردازی منظومة گل و نوروز با اصول شخصیّت پردازی ادبیات داستانی معاصر نشان می‌دهد که او در برخی موارد مانند توجه به معرفی شخصیّت‌های انسانی و غیرانسانی، اصلی و فرعی، شخصیت‌های قراردادی، قهرمان و ضدقهرمان، یاریگر قهرمان، توصیف زوایای پنهان و آشکار شخصیّت‌ها، موفق بوده و در آفریدن شخصیّت‌هایی پویا از معیار داستان‌نویسی معاصر فاصله گرفته است.

کلیدواژه‌ها: شخصیّت و شخصیّت‌پردازی، منظومه‌های عاشقانه، همای و همایون، گل و نوروز، خواجوی کرمانی

M.A. Thesis:

Check out the characters of the romantic poems of Homay and Homayoun٫ and Gol and Nowruz Khajoy Kermani.

Characterization is one of the main elements of storytelling by which the author can give the hero of the story a true face. The writer's attention to fictional elements is a new topic of fiction. Sometimes the writers and the storytellers, with the power of thinking and sharpening, have used these elements, albeit not in their current form, in their works. With the study of the works of great storytellers, they can be traced unknowingly to these elements. The purpose of this research, which is descriptive-analytical and library-based, has been to study the characters of the lovers of the omnipotent monastic systems of Homay and Homayoun, Gol, and Nowruz of , Khajoy Kermani.This thesis is written and drafted in three chapters: In the first chapter, which is the theoretical foundations of the research, we have been exploring literary types, ghana literature, ghana poetry and romantic poetry, elements of story and personality and personality, and reviewing the lives and works of Khajavi Kermani. In the second chapter, entitled "Review of the characters of the romantic poem, Homay and Homayoun, after summarizing the poem and explaining its structure, we analyzed the characters depicted in this poem." In the third chapter, the review of the characters of the romantic poem of Gol and Nowruz, we also reviewed the characters of this work by expressing the summary of the poem and explaining its structure. In the end, we also summarized the general conclusions of the dissertation. Khajoy Kermani 's characterization in Homay and Homayoun's poem shows that he has been able to well introduce human, inhuman, main, subordinate, kind, contractual, anti-hero, helper, hero, mediator, dynamic, and static helper. Make He also succeeded in describing the characters either directly or indirectly. The comparison of the personality of the poetry of Gol and Nowruz with the principles of the characterization of contemporary narrative literature shows that in some cases, such as the attention to the introduction of human and inhuman, primary and secondary characters, contractual characters, hero and anti-hero, helper of the hero, describes the hidden and obvious angles of personality Successful, creating dynamic characters away from contemporary stylistic standards.

Keywords: Characterization, Loving Poems, Homay and Homayoun, Gol and Nowruz, Khajoy Kermani.