دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید سهیلی، ۱۳۹۷

رابطه ی حافظه ی کاری و خود تنظیمی با بهزیستی تحصیلی دانش اموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان سبزوار

هدف از انجام این پژوهش پیش¬بینی بهزیستی بر¬اسا حافظه کاری و خودتنظیمی دانش¬آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان سبزوار است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی محسوب می-شود. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش ابتدا به صورت مطالعات کتابخانه¬ای بوده و پس از آن گردآوری اطلاعات میدانی از طریق پرسشنامه انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بهزیستی تحصیلی پیترین و همکاران (2014)، پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (1995) و آزمون حافظه کاری دانیمن و کارپنتر بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش¬آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان سبزوار سال تحصیلی 97-1396تشکیل دادند و تعداد دقیق آنان 5900 نفر بود. در این پژوهش از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای و با توجه به جدول مورگان تعداد360 دانش¬آموز به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک-های آماری توصیفی مانند شاخص¬های مرکزی و پراکندگی استفاده شده است و برای استنباط داده¬ها از روش¬های ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که حافظه¬کاری و خودتنظیمی می¬توانند بهزیسیتی تحصیلی را پیش¬بینی کنند. همچنین حافظه¬کاری و خودتنظیمی با بهزیستی تحصیلی دانش¬آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر سبزوار رابطه معناداری دارد. کلیه مراحل انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم¬افزار spss ویراست 23 انجام شده است.

کلیدواژه‌ها: خودتنظیمی، بهزیستی تحصیلی، حافظه کاری، دانش‌آموزان پسر، شهرستان سبزوار

M.A. Thesis:

Relationship between work memory and self-regulation and academic well-being of male secondary school pupils of Sabzevar

The purpose of this research is to predict the well-being of work-based and self-regulating memory of male secondary school pupils in Sabzevar city. This research is descriptive and correlational. The method of data collection in this study was initially in the form of library studies and then field information was collected through a questionnaire. Data gathering tool was Piter et al. (2014), Buffer's self-regulation questionnaire (1995), and Dunneman and Carpenter's working memory test. The statistical population of the study consisted of all male high school students in Sabzevar, a school year of 1969-97, and their exact number was 5900. In this research, a multi-stage cluster sampling method and 360 Morgan table were selected as the sample of the study. For data analysis, descriptive statistical techniques such as central indicators and dispersion have been used. Pearson correlation coefficient and multivariate regression coefficient have been used to infer data. The results showed that memory and self-regulation can predict the degree of education. Also, there is a significant relationship between memory and self-regulation with educational well-being of secondary school boy students in Sabzevar. All stages of data analysis were performed using spss version 23 software.

Keywords: self-regulation, educational well-being, working memory, male students, Sabzevar city