دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رقیه کیخسروی، ۱۳۹۷

اثر خود تواتمند سازی روانی - اجتماعی بر کنترل عواطف ،خود کارآمدی و انگیزش تحصیلی دختران دوره اول متوسطه شهرستان سبزوار

این پژوهش با هدف اثر خود توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کنترل عواطف، خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی دختران دوره اول متوسطه شهرستان سبزوار انجام شد پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت از همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول مدارس شهر سبزوار در سال تحصیلی97-1396 که تعدادآنهاد???? نفربودونمونه پژوهش‌‌‌‌50 دانش آموز دختر دوره متوسطه اول به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزار پژوهش مقیاس کنترل عواطف ویلیامز، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان (1999) و پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند بود جهت آموزش از پروتکل توانمندسازی (مهارتهای فردی واجتماعی )استفاده شد روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پیش آزمون پس آزمون و سپس تحلیل کوواریانس و آزمون T بود نتایج نشان داد توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کنترل عواطف، خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی در گروه آزمایش مؤثر بوده است لذا خود توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کنترل عواطف، خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی دختران دوره اول متوسطه شهرستان سبزوار مؤثر است.

کلیدواژه‌ها: : خود توانمندسازی روانی- اجتماعی - کنترل عواطف- خودکارآمدی - انگیزش تحصیلی.

M.A. Thesis:

The effect of self-socializing social-emotional integration on emotional control٫ self-efficacy and academic motivation of female high school students in Sabzevar city in academic year ۹۷-۹۶

This research aims to empower its impact on psychosocial, academic self-efficacy and emotion control impulse first period girls secondary school was conducted this study sabzevar County in terms of the objective applied research methods and experimental design with a half of a study before the test and post test control group community statistics The study of the first all-girl secondary school students of schools for the city of sabzevar in the academic year was 97-1396 that the number of samples 50 schoolgirls secondary school was the first cluster sampling method was a multi-stage research tool to control emotions scale academic self-efficacy questionnaire Williams, And Morgan (1999) and academic motivation questionnaire was valrand for training method of Protocol was used to empower data analysis before the test and then an analysis of covariance and T-test results showed it was empowering psychosocial control emotions, self-efficacy and academic educational impulse sensor After the experiment has been so effective mental control over his emotions and social empowerment, academic self-efficacy and motivation of secondary school girls first period sabzevar County

Keywords: self-empowerment psycho-social - emotional control- self-efficacy - academic motivation.