دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فهیمه رامشینی، ۱۳۹۷

اثر بخشی اموزش معنویت گرایی مبتنی بر اموزه های دینی بر بهزیستی روانشناختی و میزان تاب اوری در بسیج جامعه زنان شهر سبزوار

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش معنویت گرایی مبتنی بر آموزه های دینی بر بهزیستی روان شناختی و میزان تاب آوری در بسیج جامعه زنان شهر سبزوار انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای بسیج جامعه زنان شهر سبزوار بود بدین منظور تعداد 40 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و بصورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش( 20 نفر) و کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. آن¬گاه از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد.گروه آزمایش مداخله معنویت گرایی را 8 جلسه 75 دقیقه¬ای هر هفته یک جلسه دریافت نمود، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. بعد از اتمام برنامه از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف(1980) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون(2003) بود. سپس داده¬های جمع¬آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(تحلیل کواریانس چند متغیره) با کمک نرم افزار SPSS ویراست 22 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش معنویت گرایی مبتنی بر آموزه های دینی بر بهزیستی روان شناختی و مولفه هایش و میزان تاب آوری در بسیج جامعه زنان سبزوار تاثیر مثبت و معناداری داشته است)001/0(p<.

کلیدواژه‌ها: معنویت گرایی، بهزیستی روان شناختی، تاب آوری

M.A. Thesis:

The Effectiveness of Teaching Spirituality Based on Religious Beliefs on Psychological Well-being and the Sharpening in Mobilizing the Women's Societies in Sabzevar

The purpose of this study is determine the effect of spirituality education based on religious aprouch, on psychological well-beingand resilience in Sabzevar Women's Basij Society. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest type and unequal control group. 40 subjects from statistical population of this study were selected and randomly assigned to experimental and control groups that have 20 members. Then, both groups were pre-tested. The experimental group received Spirituality intervention in 8 sessions of 75 minutes,one session ineach week, while the control group dont received any intervention. After the completion of the program, both groups were post-tested. The tools used include Ryff'sPsychological well-being Scale (1980)And the Connor- Davidson Resilience Scale (2003). The collected data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multivariate covariance analysis) using SPSS version 22 software. The results showed that spirituality education based on religious aprouch had a positive and significant effect on psychological well-being and its components and resiliency in Sabzevar Women's Basij Society (P <0.001).

Keywords: : Spirituality, Psychological well being , Resilience