دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا عشقی، ۱۳۹۷

بررسی رابطه مدیریت دانش و تعهد سازمانی با مسئولیت اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی رابطه مدیریت¬دانش و تعهد¬سازمانی با مسئولیت-اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور که روش تحقیق مورد استفاده روش همبستگی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور که بر طبق آمارکارگزینی کارکنان دانشگاه تعداد آنها 150 نفر بود. از این جامعه تعداد 108 نفر بر اساس جدول مورگان و از طریق روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و شرکت کنندگان به سه پرسشنامه (پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن (2001)، پرسشنامه مسئولیت¬پذیری اجتماعی کارول (1991) پرسشنامه مدیریت دانش بهات (2001) پاسخ دادند. اطلاعات جمع آوری شده در بعد توصیفی، شاخص¬های آماری که محاسبه می¬شود که عبارتند از : فراوانی¬ها، درصدها، میانگین¬ها و انحراف معیارها و در بعد استنباطی ار آزمون¬های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند¬گانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مدیریت¬دانش و تعهد سازمانی با مسئولیت اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور رابطه وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیریت¬دانش با مسئولیت¬اجتماعی کارکنان و بین تعهد¬سازمانی با مسئولیت¬اجتماعی کارکنان رابطه معنا¬داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، تعهد سازمانی، مسئولیت اجتماعی، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

M.A. Thesis:

In vestigating Relationship between Managing Knowledge and Organizational Commitment with Social Responsibility among employees of Islamic Azad University of Neyshabour Branch

The aim of this research is to investigate the relationship between organizational commitment and knowledge management employee social responsibility-Islamic Azad University of neyshabur that research methods correlational methods used. The statistical community was a phrase of all staff of the Islamic Azad University of neyshabur that according to their number of University staff people. Of the 108 people, based on the number of community table of Morgan and through simple random sampling methods were selected and measured the participants into three organizational commitment questionnaire (questionnaire of Meyer and Allen (2001), social responsibility questionnaire Carroll (1991) knowledge management questionnaire bhat (2001). collected information Collected in later descriptive, statistical indicators for the calculation of which is fitted as follows: frequency, dersdeha, average and standard deviation criteria and in later tests of Pearson correlation link inference and multiple regression analyses were fitted. The results showed that between knowledge management and organizational commitment with social responsibility staff of Islamic Azad University of neyshabur there relationship. The results also showed that between the social responsibility with knowledge management between employees and the commitment of the social responsibility of the enterprise with the mean there is a significant relationship between employees.

Keywords: Knowledge Management, Organizational Commitment, Social Responsibility, Employees of Islamic Azad University, Neishabour Branch