دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا عشقی، ۱۳۹۷

بررسی رابطه مدیریت دانش و تعهد سازمانی با مسئولیت اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی رابطه مدیریت دانش و تعهدسازمانی با مسئولیت اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور که روش تحقیق مورد استفاده روش همبستگی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور که بر طبق آمارکارگزینی کارکنان دانشگاه تعداد آنها 150 نفر بود. از این جامعه تعداد 108 نفر بر اساس جدول مورگان و از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و شرکت کنندگان به سه پرسشنامه (پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن (2001)، پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارول (1991) پرسشنامه مدیریت دانش بهات (2001) پاسخ دادند. اطلاعات جمع آوری شده در بعد توصیفی، شاخص های آماری که محاسبه می شود که عبارتند از : فراوانی ها، درصدها، میانگین ها و انحراف معیارها و در بعد استنباطی ار آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی با مسئولیت اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور رابطه وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش با مسئولیت اجتماعی کارکنان و بین تعهد سازمانی با مسئولیت اجتماعی کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، تعهد سازمانی، مسئولیت اجتماعی، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

M.A. Thesis:

In vestigating Relationship between Managing Knowledge and Organizational Commitment with Social Responsibility among employees of Islamic Azad University of Neyshabour Branch

This research has aimed to investigate the relationship between organizational commit ment and knowledge management with social responsibility of imployees at azad university of neyshabour . This research hada correlational design . In this research the sample based on employment statistical was 150 of all employees of azad university of neyshabour in 2017 -2018 academic year . 108 participants were selected basedon morgan and through random sampling method . They answered to three questionire : organizational commitment questionair of mayer and Allen (2001) social responsibility questionair of carroll (1991) and knowledge management ques tionair of Bhat (2001) . The data was collected based on descriptive statictic were : frequency percents means standard deviations and in ferential statistic used pearson correlation tests and multiple regression . The results in dicated that there is a relationship bet ween organizational commitment and knowledge management with social responsibility of imployees at Azad university of neyshabour Also there is a significant relationship between knowledge management with social .responsibility of imployees and organizational commitment .

Keywords: Knowledge Management, Organizational Commitment, Social Responsibility, Employees of Islamic Azad University, Neishabour Branch