دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: لیلا احمدی نصر، ۱۳۹۸

انسان آرمانی در پاره روایت های پنج داستان شاهنامه فردوسی

شاهنامه گذشته از آن¬که اثری حماسی است و داستان¬های بسیاری را دربار? تاریخ اسطوره¬ای و حماسی ایران¬زمین دربر می¬گیرد، کتابی حکیمانه و همراه با راهکارهای بسیار متنوع برای رسیدن به رشد و تعالی شخصیتی و گسترش دایر? معنویت در آدمی است. فردوسی که خود فرزانه¬ای دانشومند بوده، سعی کرده است با آفرینش شخصیت¬های پهلوان و ضدپهلوان، دو روی سک? ابعاد آرمانی انسان و نیز، جنبه¬های غیرآرمانی شخصیت افراد را نشان دهد تا مخاطبان خود را با دوقطبی اخلاق / ضداخلاق آشنا کند و به صورت غیرمستقم، راه¬های رسیدن به زندگی و شخصیت آرمانی را نشان دهد. در این تحقیق، با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه¬ای، شاخصه¬هایی که فردوسی در پنج داستان «رستم و سهراب»، «رستم و اسفندیار»، «سیاوش»، «کی¬خسرو» و «بهرام گور» برای انسان¬های آرمانی و غیرآرمانی برشمرده، بررسی و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که از دید فردوسی، رستم آرمانی¬ترین انسان است و پس از او، می¬توان از سیاوش، کی¬خسرو و بهرام گور یاد کرد که با تکیه بر رشد ابعاد زیستی و معنوی خود به درج? ممتازی از انسانیت رسیده¬اند. همچنین، مشخص شد که افراسیاب، کاووس و اسفندیار در شمار غیرآرمانی¬ترین افراد شاهنامه هستند. در مجموع، ویژگی¬های آرمانی مورد نظر فردوسی در پنج داستان مذکور، در دو دست? کلی «زیستی و بیولوژیکی» و «معنوی و شناختی» جای می¬گیرد.

کلیدواژه‌ها: فردوسی، شاهنامه، انسان آرمانی، حماسه.

Ph.D. Dissertation:

Armani's Man in Tales of Five Stories of Shahnameh

Aside from being an epic and many stories about the mythical and epic history of Earth, Shahnameh is a wise book with a variety of strategies for achieving personality development and the development of a circle of spirituality in man. Ferdowsi, a freelance scholar, has tried to illustrate the personality traits of an individual by creating creativity with the characters of the arcane and the protagonists, on two sides of the ideal human dimensions, and to familiarize his audience with an ethical / anti-bipolar doppler, and indirectly, Ways to reach life and an ideal character. In this research, using descriptive-analytical method and using library resources, the characteristics of Ferdowsi in five stories Rostam and Sohrab, Rostam and Esfandiar, Siavash, KeyKhosrow and Bahram Goor for humans Ideal and unhealthy, reviewed and analyzed. The results of the research show that from Ferdowsi's point of view, Rustam is the most ideal man, and after him, we can say from Siavash, Keykhosrow and Bahram Goor that they have reached a high degree of humanity by relying on the growth of their biological and spiritual dimensions. It was also found that Afrasyab, Kavoos and Esfandiar are among the most unhealthy people of Shahnameh. Altogether, Ferdowsi's idealized characteristics in the five stories mentioned in the two general terms are "biological and biological" and "spiritual and cognitive

Keywords: Ferdowsi, Shahnameh, human ideal, epic