دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم محمدی کلاته سالاری، ۱۳۹۷

تاثیر آموزش تلفیقی رویکردهای ذهن آگاهی و روان درمانی مثبت گرا بر نشخوار فکری ،انزوای اجتماعی و آستیگما در مادران کودکان ناشنوا و کم شنوای شهر سبزوار

ژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش تلفیفی رویکردهای ذهن آگاهی و روان‌شناسی مثبت گرا بر نشخوار فکری، انزوای اجتماعی و آستیگما در مادران کودکان ناشنوا و کم شنوای شهر سبزوار انجام شد.این پژوهش از نظر هدف تحقیق کاربردی و از نظر روش تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه‌‍‌ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دارای دانش آموزان ناشنوا و کم شنوای شهر سبزوار در سال تحصیلی 97-96 بود. نمونه مورد مطالعه این پژوهش شامل 40 نفر از مادران کودکان ناشنوا و کم شنوا بوده که در دو گروه آزمایش (20) و گواه (20) به صورت تصادفی جایگزین شده اند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد آستیگما ریتچر (2003)، انزوای اجتماعی راسل (1976) و نشخوار فکری نولن هوکسما (1991) جمع¬آوری گردید. داده های به دست آمده با استفاده از روش¬های آمار توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، نمودار و جدول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) با کمک نرم افزار SPSS ویراست 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش تلفیفی رویکردهای ذهن آگاهی و روان‌شناسی مثبت گرا بر کاهش نشخوار فکری، انزوای اجتماعی و آستیگمای مادران کودکان ناشنوا و کم شنوای تأثیر مثبت و معناداری داشته است

کلیدواژه‌ها: ذهن آگاهی، روان‌شناسی مثبت گرا، نشخوار فکری، انزوای اجتماعی، آستیگما.

M.A. Thesis:

The effectiveness of the combination education of mindfulness and positive psychotherapy on rumination, social isolation and stigma among mother's children with deaf and hearing-impaired mothers in Sabzevar.

The purpose of this study was to investigate the effect of educational training of mindfulness and positive psychology approaches on rumination, social isolation and stigma in mothers of deaf and hearing impaired children in Sabzevar city. This study was applied in terms of the purpose of the research, and a semi-experimental study method Experimental with pre-test and post-test with control group. The statistical population in this study is all mothers with deaf and hearing impaired students in Sabzevar city in the academic year of 97-96. The sample consisted of 40 mothers of deaf and hearing impaired children who were randomly assigned to experimental (20) and control (20) groups. Data were collected using standard Astigma Rittcher questionnaire (2003), Social isolation (Russell 1976) and Nullen Hoeksma (1991) rumination. The data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency distribution chart and table) and inferential statistics (covariance analysis) using SPSS version 23 software. The results of this study showed that educational training of mindfulness and positive psychology approaches had a positive and significant effect on decreasing rumination, social isolation and stigma of mothers of deaf and hearing impaired children.

Keywords: Mindfulness, Positive Psychology, Rhymination, Social isolation, Stigma